Møte nr. 8/2016

16. desember kl. 08.30-13.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 04.11.16.
  Protokoll
Sak Ba Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 30.11.16 - utvikling butikk.
Sak Bb Dialogmøte med rektor og universitetsledelsen 9. november 2016.
Sak Bc Forskningsrådets Humaniorautredning, universitetsmuseenes rolle - KHMs innspill.
Sak Bd Plan for fysisk utbedring av Historisk museum i perioden 2017-2021 - samarbeid med EA/KHM.
Sak Be Erstatningslokaler for KHMs magasiner i Lokomotivverkstedet, Sørenga (muntlig).
   

Faste rapporteringer til styret

 

S-38/16 Saving Oseberg - Statusrapport pr. desember 2016
  Saksdokument:
  Statusrapport SO, pr. desember fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 07.12.16.
  Forslag til vedtak
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-39/16 Prosjekt nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - Statusrapport pr. desember 2016
  Saksdokument:
  Prosjektrapport XVI fra KHM-adm. til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-40/16 Vikingtiden lever - Statusrapport pr. desember 2016
  Saksdokument:
  Statusrapport Vikingtiden lever pr. desember 2016.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   

Diskusjonssaker

 
S-41/16 Prosjekt nytt vikingtidsmuseum - status for arbeidet med skisseprosjektet pr. desember 2016 - presentasjon av hovedføringer
  Saksdokument:
  1. Utvalgte illustrasjoner og tegninger fra skisseprosjektet pr. desember 2016 (PowerPoint presentasjon ved avdelingsdirektøren).
  Sakens status:
  Innledende diskusjoner til den endelige behandlingen av skisseprosjektet i styremøtet 10. februar 2017; arkitektene i Aart vil i dette møtet gi en samlet presentasjon av skisseprosjektet, og stå i disposisjon for spørsmål fra styret.
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets diskusjoner og konklusjoner.
   

Ordinære saker

 
S-42/16 KHMs strategiske kompetanse- og rekrutteringsplan med tiltaksplaner
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 08.12.16 fra assisterende museumsdirektør.
  2. Kompetanse- og rekrutteringsplanen med tiltaksplaner.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til den fremlagte kompetanse- og rekrutteringsplan med tiltaksplaner.
   
S-43/16 KHMs årsplan 2017-19 - endelig behandling
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 08.12.16 fra avdelingsdirektøren.
  2. Referat IDF-møte tjenestemannsorganisasjonene 01.11.16 - revidert versjon.
  3. Årsplan 2017-19 - endelig versjon.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte årsplan 2017-2019, med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling.
   

Tilsettingssaker

 
S-44/16 Utlysning av postdoktorstilling på NFR/SAMKUL-prosjektet "Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital"
  Saksdokument:
  1. Forslag til betenkning av 02.12.16 fra museumsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til utlysning av postdoktorstilling knyttet til SAMKUL-prosjektet "Forms of Ethics. Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital", med de kommentarer som fremkom under styrets behandling.
   
U. Off. § 25  
S-45/16 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i universitets- og vitenskapshistorie ved Avdeling for universitets- og vitenskapshistorie (MUV)
  1. Fremleggsnotat med innstilling av 07.12.16 fra museumsdirektøren.
  2. Kunngjøringstekst.
  3. Utvidet søkerliste.
  4. Sakkyndig bedømmelse.
  5. Merknad til vurdering fra sakkyndig komite.
  6. Ny vurdering av søker fra sakkyndig komite.
  7. Intervjunotat av 05.12.16.
  8. Søknader med CV og publikasjonsliste for de innstilte søkerne. 
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling til tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i universitets- og vitenskapshistorie ved Avdeling for universitets- og vitenskapshistorie.
   

Eventuelt

 
  Styremøter vår 2017
  Fredag 10. februar
  Fredag 21. april
  Fredag 16. juni

 

Publisert 8. des. 2016 13:51 - Sist endret 14. des. 2016 09:14