Møte nr. 2/2017

21. april kl. 08.30-10:30

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 10.02.17.
  Protokoll
  Protokoll fra sirkulasjonssak S 06/17.
Sak Ba Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 31.03.17.
Sak Bb Referat til Strategisk samtale mellom universitetsledelsen og KHM.
  Vedlegg 1: Invitasjon til Strategisk samtale 17. mars.
  Vedlegg 2: Potensiale for økte inntekter, datert 6.10.16.
  Vedlegg 3: Faktaark for Kulturhistorisk museum - utvikling på sentrale nøkkeltall og resultatindikator og utvikling på NFR og EU.
Sak Bc Reisemål, agenda og tidsramme for styrets studiereise 2017.
   

Faste rapporteringer til styret

 

S-07/17 Saving Oseberg Fase II - Statusrapport pr. mars 2017
  Saksdokument:
  Statusrapport SO II, pr. mars fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 04.04.17.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-08/17 Prosjekt nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - Statusrapport pr. mars 2017
  Saksdokument:
  Prosjektrapport XVIII av 06.04.17 fra KHM-adm. til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   

Ordinære saker

 
S-09/17 Tilsetting i vitenskapelige stillinger - Kunngjøringstekst erstatter betenkning ved styrebehandling
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 06.04.17 fra museumsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til museumsdirektørens anbefaling om at kunngjøringstekst erstatter betenkning ved styrebehandling ved tilsetting i vitenskapelige stillinger ved KHM.
   
U. Off. § 14  
S-10/17 Vikingtiden lever - Oppsummering, status og videre strategi
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat av 05.04.17 fra museumsdirektøren.
  2. Statusrapport Vikingtiden lever.
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til museumsdirektørens fremlagte forslag til videre strategi for Vikingtiden lever.
  testsak

Eventuelt

 

 

Publisert 10. apr. 2017 09:50 - Sist endret 2. okt. 2018 13:58