Møte nr. 3/2017

16. juni kl. 08.30-13:00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 21.04.17.
  Protokoll
Sak Ba Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 31.05.17.
Sak Bb Konseptutvalgutredning for Tullinløkka-området og Kulturhistorisk museums arealbehov i Oslo sentrum.
Sak Bc Ledelsesvurdering KHM 1. tertial 2017.
  Vedlegg 1: Økonomirapport.
Sak Bd Årsplan 2018-2020 og fordeling 2020.
  Vedlegg 1: Fremleggsnotat fra universitetsdirektøren.
  Vedlegg 2: Forslag til UiOs årsplan 2018-2020.

Faste rapporteringer til styret

 

S-11/17 Saving Oseberg Fase II - Statusrapport pr. mai 2017
  Saksdokument:
  1. Statusrapport SO II, pr. mai fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 08.06.17.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-12/17 Prosjekt nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - Statusrapport pr. mai 2017
  Saksdokument:
  1. Prosjektrapport XIX av 07.06.17 fra KHM-adm. til styret.
  2. Hendelser, leveranser og milepæler prosjekt nytt Vikingtidsmuseum 2017-2018.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten og plan for hendelser, leveranser og milepæler 2017-2018 til etterretning.
   

Ordinære saker

 
S-13/17 Forslag til møteplan for KHMs styremøter høst 2017 og vår 2018
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat av 26.05.17 fra museumsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til fremlagte forslag til møteplan for KHMs styremøter høst 2017 og vår 2018.
   
U. Off. § 25  
S-14/17 Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) innen kjemi eller konserveringsvitenskap ved Saving Oseberg, Kulturhistorisk museum
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat av 07.06.17 fra museumsdirektøren.
  2. Kunngjøringstekst.
  3. Utvidet søkerliste.
  4. Vurdering fra innstillingskomite.
  5. Søknad og CV for de innstilte søkerne.
  Forslag til vedtak:
  Innstilt søker tilsettes i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) innen konserveringsvitenskap fra den dato museet fastsetter og for en periode på 3 år. Dersom innstilte søker takker nei til stillingen går tilbudet til den neste innstilte i henhold til rangeringen. Tilsetting i utdanningsstilling er midlertidig jf. tjenestemannslovens § 3 pkt. 2 e. og forskriftene til tjenestemannsloven § 3. Stillingen finansieres av Saving Oseberg-prosjektet.
   
U. off. § 25  
S 15/17 Tilsetting uten kunngjøring i professor II-stilling (SKO 8013) i anvendt biokjemi ved forskningsprosjektet Saving Oseberg, KHM. Eksternt finansiert
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 06.06.17 fra museumsdirektøren.
  2. Kandidatens CV.
  3. Innvilgningsbrev om støtte til KHM fra rekrutteringspotten.
  Forslag til vedtak:
  Styret godkjenner at stillingen som professor II i anvendt biokjemi besettes uten forutgående kunngjøring. Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling til professor II-stilling i anvendt biokjemi i 20 % stilling for perioden 01.08.17-31.07.22. Stillingen er midlertidig og hjemlet i tjenestemannslovens forskrifter § 5 og i universitets- og høgskolelovens § 6-6. Stillingen finansieres av midler fra UiOs sentrale rekrutteringspott i 2 år, deretter av forskningsprosjektet Saving Oseberg i 3 år.
   
U. off. § 25  
S 16/17 Midlertidig tilsetting i to stipendiatstillinger (SKO 1017) innen nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 06.06.17 fra museumsdirektøren.
  2. Kunngjøringstekst.
  3. Utvidet søkerliste.
  4. Vurdering fra innstillingskomite.
  5. Søknad og CV fra de innstilte søkerne.
  Forslag til vedtak:
 

a) Innstilt søker tilsettes i midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon fra den dato museet fastsetter for en periode på 3 år.

b) Innstilt søker tilsettes i midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon fra den dato museet fastsetter for en periode på 3 år.

For begge vedtakene er tilsetting i utdanningsstilling midlertidig jf. tjenestemannsloven s § 3 pkt. 2 e. og forskriftene til tjenestemannslovens § 3 d. Det gis seks måneders prøvetid i henhold til tjenestemannslovens § 8.

   
U. off. § 25  
S 17/17 Tilsetting i tre faste stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) innen nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 01.06.17 fra museumsdirektøren.
  2. Kunngjøringstekst.
  3. Utvidet søkerliste.
  4. Vurdering fra sakkyndig komite.
  5. Merknad fra søker.
  6. Merknad fra søker.
  7. Merknad fra søker.
  8. Referat fra intervjuene.
  9. Søknad og CV for de innstilte søkerne.
  Forslag til vedtak:
  a) Innstilt søker tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon fra den dato museet fastsetter.
 

b) Innstilt søker tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon fra den dato museet fastsetter.

c) Innstilt søker tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon fra den dato museet fastsetter.

Hvis noen av de innstilte kandidatene takker nei til tilbudet om stilling vil saken tas på til ny vurdering for rangering av kandidatene innstilt på delt fjerdeplass. For alle vedtakene gis det seks måneders prøvetid i henhold til tjenestemannslovens § 8.

   
S 18/17 Evaluering av funksjonsanalysen - mandat, fremdrift og organisering
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat av 07.06.17 fra museumsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til mandat, prosjektorganisering og framdriftsplan for evaluering av funksjonsanalysen  med de kommentarer som fremkom gjennom styrets behandling.
   
S 19/17 Studietur for Styret
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat av 08.06.17 fra museumsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  Iht. de kommentarer som fremkom gjennom styrets behandling.
   

Eventuelt

 

 

Publisert 8. juni 2017 15:17 - Sist endret 2. okt. 2018 13:58