Møte nr. 4/2017

22. september kl. 08.30-11:30

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 16.06.17.
  Protokoll
Sak Ba Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 30.08.17.
Sak Bb Elektronisk håndtering av KHMs styrepapirer.
  Vedlegg 1: Fremleggsnotat fra universitetsdirektøren til universitetsstyrets møte 02.12.14, V-Sak 7 Elektronisk håndtering av styrepapirene.
Sak Bc Historisk museum - oppstart av prosjekt for ytre rehabilitering. Muntlig orientering ved avdelingsdirektøren.
Sak Bd Evaluering av Funksjonsanalysen - valg av ekstern leverandør og justert milepælsplan. Muntlig orientering ved museumsdirektøren.
Sak Be Orientering om styrets studietur til York 25-27. oktober.
Sak Bf NFRs evaluering av humaniora.
  Vedlegg 1: https://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Norsk_humaniora_er_i_god_form_men_treng_betre_styring/1254027719201
Sak Bg Tildeling av midler til NFR-prosjektet "Archaeological Digital Excavation Documentation (ADED)" - KHMs rolle som koordinator og faglig ansvarlig. Orientering ved prosjektleder E. Uleberg
  Vedlegg 1: https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2017/06/kulturhistorisk-museum-leier-digitalisering-av-ark.html
   

Faste rapporteringer til styret

 

S-20/17 Prosjekt nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - Statusrapport pr. september 2017
  Saksdokument:
  1. Prosjektrapport XX av 12.09.17 fra KHM-adm. til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten pr. september til etterretning.
   
S-21/17 Saving Oseberg fase II - statusrapport pr. september 2017
  Saksdokument:
  1. Statusrapport SO II pr. september 2017 fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 14.09.17.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten pr. september til etterretning.
   

Ordinære saker

 
S-22/17 Saving Oseberg fase I - evalueringsrapport
  Saksdokument:
  1. Sammendrag sluttrapport Saving Oseberg fase I 2013-2016.
  2. Sluttrapport Saving Oseberg fase I 2013-2016.
  3. Technical Report Part 1: Analyses and characterization of alun-treated Wood without other additives.
  4. Saving Oseberg phase I . Report on Scientific results 2013-2016.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar rapporten til etterretning.
   
S-23/17 Hovedsaker for Kulturhistorisk museums styre i 2018
  Saksdokument:
  1. Notat av 13.09.17 fra museumsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  KHMs styre slutter seg til de fremlagte syv hovedprioriteringene for styrets arbeid i perioden 2017-2018 og ber administrasjonen utarbeide en framdriftsplan for behandling av sakene.
   
U. off. § 14  
S 24/17 Forskergruppen Viking Age Studies (ViS), HUMEVAL og strategisk ressursdisponering
  Saksdokument:
  1. Drøftingsnotat av 11.09.17 fra museumsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til skissert strategi og ber administrasjonen arbeide fram en betenkning for et nytt professorat ved KHM, en kartlegging av aktuelle kandidater samt skisse av rekrutteringsstrategi.
   
U. off. § 24  
S 25/17 Sikkerhet og sikringstiltak i KHMs bygg - rutiner, tiltak og ansvar
  Saksdokument:
  1. Notat av 13.09.17 fra avdelingsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  I henhold til styrets vurderinger og konklusjoner.
   

Tilsettingssaker

 

S 26/17 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) med vekt på Middelalderkunst
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 13.09.17 fra museumsdirektøren.
  2. Kunngjøringstekst.
  Forslag til vedtak:
  Styret ved KHM godkjenner det fremlagte forslaget til kunngjøring av fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) med vekt på middelalderkunst ved Arkeologisk seksjon.
   
U. off. § 25  
S 27/17 Personlig opprykk til professor etter kompetansebedømming
  Saksdokumenter:
  1. Søknad om opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunden 2016. Godkjenning av bedømmelsen.
  2. Bedømmelseskomiteens kompetanseerklæring.
  3. Søknadsskjema.
  4. Søkers merknad til bedømmelsen.
  5. Tilleggsuttalelse fra komiteen.
  Forslag til vedtak:
  Museumsstyret godkjenner bedømmelsen.
   

Eventuelt

 

 

Publisert 14. sep. 2017 15:26 - Sist endret 2. okt. 2018 13:58