Møte nr. 5/2017

26. oktober kl. 10:00-14:00 i York

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 22.09.17.
  Protokoll.
Sak Ba Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 30.09.17.
Sak Bb Virksomhetsrapport 2. tertial 2017 for KHM.
  Vedlegg 1: Rapportering om økonomisk utvikling.
  Vedlegg 2: Rapportering om resultater.
Sak Bc Status Vikingtidsmuseet. (Muntlig orientering).
   

Ordinære saker

 

S-28/17 Hovedsaker KHM 2018-2020 - Skisse til plan for styreinvolvering
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat av 19.10.17 fra museumsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  Styret godkjenner planen for styreinvolvering.
   

Drøftingssaker

 
S-29/17 Nye utstillinger VTM - Sponsorstrategi og skisse til framdriftsplan
  Saksdokument:
  1. Innledning ved styreleder.
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til foreslåtte strategi for sponsoravtale for utstillinger i nytt VIkingtidsmuseum.
   
S-30/17 Hovedpunkter for studiereise til York
  Ramme for reisen, oppsummering av inntrykk, betydning for styrets videre arbeid, Vikingtidssatsingens betydning for hele KHM.
  Saksdokument:
  1. Innledning ved museumsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter tar erfaringer og føringer fra diskusjonen med videre og ber administrasjonen innarbeide dette i styrets arbeidsplan.
   

Tilsettingssaker

 

U.off § 25  
S 31/17 Ny Professor II ved Arkeologisk seksjon
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 19.10.17 fra museumsdirektøren.
  2. Kandidatens CV.
  3. Tildelingsbrev - støtte fra UiOs rekrutteringspott.
  Forslag til vedtak:
  Styret ved KHM godkjenner det fremlagte forslaget til tilsetting av ny Professor II ved Arkeologisk seksjon.
   

Eventuelt

 

 

Publisert 19. okt. 2017 14:06 - Sist endret 2. okt. 2018 13:58