Møte nr. 6/2017

10. november kl. 08:30-11:30

 

Presentasjon av KHMs styre for rektoratet

Besøk av rektor og prorektor kl. 08:30-09:00.
 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 26.10.17.
  Protokoll.
Sak Ba Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 31.10.17.
sak Bb Handlingsplan Humaniora.
Sak Bc Bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedr. Tullinløkka.
   

Faste rapporteringer til styret

S-32/17 Prosjekt Nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. oktober 2017
  Saksdokument:
  1. Prosjektrapport XXI av 02.11.17 fra KHM-adm. til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten pr. oktober 2017 til etterretning.
   
S-33/17 Saving Oseberg fase II - statusrapport pr. oktober 2017
  Saksdokument:
  1. Statusrapport SO II pr. oktober 2017 fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 17.10.17.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten pr. oktober 2017 til etterretning.
   

Ordinære saker

 
S-34/17 Strategi 2020. Statusoppdatering Det målbare museum
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat av 31.11.17 fra museumsdirektøren.
  2. Effektmål og resultater.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusoppdateringen til etterretning.
   
S-35/17 Årsplan 2018-2020. Første behandling
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat av 02.11.17 fra museumsdirektøren.
  2. Årsplan KHM 2018-2020.
  3. Årsplanmatrise.
  Forslag til vedtak:
  Styret ber KHMs administrasjon om å sluttføre arbeidet med Årsplan 2018-2020 med de kommentarer som fremkom i møtet.
   

Diskusjonssaker

 
S-36/17 Oppsummering av hovedpunkter fra styremøtet i York
  Saksdokument:
  1. Innledning ved styreleder.
  2. Hovedsaker for KHMs styre.
  Forslag til vedtak:
  Styret ber KHMs administrasjon om å inkorporere hovedpunktene i diskusjonen i arbeidet med museets overordnede saker.
   

Eventuelt

 

 

Publisert 3. nov. 2017 09:42 - Sist endret 2. okt. 2018 13:58