Historikk

Nedenfor følger en oversikt over prosjektets historie fra 2005 frem til utgravningene startet sommeren 2011. Det er lagt lenker til PDF-filer av de sentrale brev og dokumenter i saken (kulepunktene).

2005–2006

AmS utfører prøvegravninger på Avaldsnes ledet av en styringsgruppe oppnevnt av Karmøy kommune. Med i styringsgruppen er representanter for kommunen, AmS (H. Jacobsen, A.J. Nærøy, B. Myhre), samt bl.a. T. Zachrisson, D. Skre og F-A. Stylegar. Målsettingen er å påvise vikingtidens bosetning på Avaldsnes.

2006 (sommer)

Ved AmS' prøvegravninger, finansiert av KK, påvises bosetningsspor fra perioden 700-1100 på parkeringsplassen foran kirken og i den tilgrensende pakterhagen i syd.

2006 (høst)

Karmøy kommune ber Dagfinn Skre og UiO påta seg oppgaven med å utforme et forprosjekt for å planlegge et utgravnings- og forskningsprosjekt med utgangspunkt i Avaldsnes.

2006 (høst)

Det finner sted flere samtaler mellom IAKH (Skre) og AmS (Jacobsen) om å lage et konsortium som skulle gjennomføre fremtidige utgravninger på Avaldsnes

2007 (januar)

AmS trekker seg ut av prosjektet

2007 (vår)

Den kommunalt oppnevnte styringsgruppen blir nedlagt og IAKH tar på seg oppgaven å planlegge og gjennomføre et utgravnings- og forskningprosjekt med utgangspunkt i Avaldsnes. Skre utarbeider prosjektplan og budsjett for Forprosjekt Avaldsnes, og det inngås kontrakt mellom KK og IAKH, UiO

2007 (oktober)

Oppstart for Forprosjekt Avaldsnes, fase I, som siktet mot å starte utgravninger 2. mai 2009.

2009 (ultimo april)

Utgravningene utsettes og Forprosjekt fase I avsluttes som følge av at RA krevde ytterligere geofysiske undersøkelser før de kunne behandle søknaden om dispensasjon.

2009 (mai)

Oppstart Forprosjekt Avaldsnes fase II med det mål å gjennomføre de geofysiske undersøkelser på Avaldsnes som RA stiller vilkår om. Disse undersøkelsene blir utført sommeren 2009 av NTNU, Vitenskapsmuseet.

2010 (mars)

Forprosjekt fase II avsluttes med innsendelse av ny dispensasjonssøknad til RA.

2010 (oktober)

RA innvilger dispensasjon fra kulturminneloven (utgravningstillatelse)

2011 (januar)

Forprosjekt fase III innledes med formål å oppfylle Riksantikvarens vilkår for å starte utgravningene, og å forberede utgravningsstart i juni.

2011 (april)

Oppstart Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, planlagt avsluttet mars 2013. Mari A. Østmo engasjeres som prosjektmedarbeider, og Egil Marstein Bauer som utgravningsleder, begge frem til våren 2013.

2011 (juni)

Oppstart arkeologisk utgravning på Avaldsnes som den første av to planlagte feltsesonger, avsluttes september 2011

2012 (mai)

Oppstart andre feltsesong av arkeologisk utgravning på Avaldsnes, avsluttet august 2012.

Kongsgårdsprosjektets første sjakt graves på Avaldsnes 15.6.2011. Foto: Kongsgårdsprosjektet Avaldsnes.

Publisert 8. nov. 2012 14:34 - Sist endret 20. feb. 2019 14:17