English version of this page

Forvaltning av kulturminner

Kulturminneforvaltning

Kulturhistorisk museum er faglig rådgiver for Riksantikvaren, fylkeskommuner og andre instanser i kulturminnevernet. Museet avgir uttalelser om kulturminners kildeverdi basert på vitenskapelige kriterier og forskningsstatus. Kildene ivaretas gjennom arkeologiske utgravninger. Forskning og faglig utvikling står sentralt og er nedfelt i satsningsområder.

Arkeologiske utgravninger

Kulturhistorisk museum gjennomfører hvert år en rekke større og mindre arkeologiske undersøkelser i de ti østlands- og sørlandsfylkene. Undersøkelsene kommer i stand når private og offentlige utbyggingstiltak berører kulturminner. Er kulturminnet eldre enn fra år 1537 kalles det et fornminne, og er automatisk fredet.

Metallsøking

Privat metallsøking har de siste årene fått et stort omfang, og antallet metallsøkerfunn som leveres til Kulturhistorisk museum har økt kraftig de senere årene. Kulturhistorisk museum har utarbeidet en egen policy for privat metallsøking, som er tilgjengelig her. Vi er opptatt av at det skal være et godt samarbeid mellom metallsøkerne og kulturminneforvaltningen og at skadelige inngrep i kulturminner og brudd på kulturminneloven skal unngås. Kulturhistorisk museum har derfor i tillegg laget en veiledning for metallsøkere, en Mønsterpraksis.

Vern mot ulovlig import og eksport av kulturminner

Kulturhistorisk museum er nasjonal vedtaksinstitusjon for eksport av arkeologiske og etnografiske gjenstander. Museet er også sakkyndig i saker som involverer mistanke om ulovlig import av kulturminner.

Vil du melde om et funn?

Har du funnet noe som kan være et kulturminne? 

Arkeologiske funn

Vi oppdaterer ikke lenger oversikten over nye funn fra publikum, men du kan se arkivet over tidligere funn her.

Les mer