Møte nr. 4/2013

14. juni kl. 09.15-13.00

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 03.05.13
  Protokoll
  Protokoll 04.06.13
  U.off.  §25
Sak Ba Økonomirapport pr. 1. tertial
  Saksdokument
Sak Bb Besøkstall VSH og HM pr. 1. tertial
  Saksdokument
Sak Bc Saving Oseberg-prosjektet - statusrapport
  Saksdokument
Sak Bd Formidlings- og utstillingsvisjon for VSH Bygdøy
  Saksdokument

Ordinære saker

S-12/13 Visjon, misjon og kjerneverdier for KHM
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat fra avdelingsdirektøren av 06.06.13
  2. Notat fra styrebehandlingen 3. mai 2013
  3. Forslag til visjon, misjon og kjerneverdier for KHM
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til Visjon, misjon og kjerneverdier for KHM.
   
S-13/13 Funksjonsanalyse (FA) for KHM - endelig behandling
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat fra avdelingsdirektøren av 06.06.13
  2. Forslag til funksjonsanalyse for KHM
  Vedlegg til FA-rapporten:
  Stillingsplan
  Visjon, misjon og kjerneverdier
  Tankesmiens sluttrapport
  Rapport fra utredning om utstillingsproduksjon
  Reglement for KHM og NHM
  3. Notat fra styrebehandlingen 3. mai 2013
  4. Referat fra IDF-møtene med tjenestemannsorganisasjonene 23. mai og 4. juni.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til funksjonsanalyse for KHM med de endringer som fremkom gjennom styrets behandling.
   
S-14/13 Konstituering i stilling som vikar for museumsdirektør
  Saksdokument (U.off.  §25)
  Forslag til vedtak:
  Styret innstiller overfor rektor at NN konstitueres som museumsdirektør ved KHM. Konstitueringen gjøres gjeldende fra og med 1. august, og inntil ny fast museumsdirektør er på plass.
   
S 15/13 Tilsetting i midlertidig stilling som prosjektleder (1108 forsker) E18 Bamle, Fornminneseksjonen
  Saksdokument:
  1. Innstilling fra museumsdirektøren
  2. Sakkyndig vurdering av søkerne
  3. Innstilte søkeres søknader og CV'er
  4. Kunngjøringstekst
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i henhold til denne.
   

Drøftingssak

S-16/13 Møteplan høsten 2013
  Forslag:
  Fredag 23. august
  Oktober?
  Fredag 8. november
  Fredag 6. desember

 

Publisert 7. juni 2013 16:24 - Sist endret 10. juni 2013 10:12