Møte nr. 1/2015

5. februar kl. 09.30-13.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 12.12.14.
  Protokoll
Sak Ba Besøkstall Historisk museum og Vikingskipshuset 2014.
Sak Bb KHMs økonomi - oppfølging av styrevedtak 12.12.14 om budsjett 2015-19 og årsplan 2015-17.
Sak Bc Nye MVA-bestemmelser for universitetsmuseene - konsekvenser for KHMs økonomi.
Sak Bd Risikoanalyse for Vikingskipshuset (ROS-analyse) - hovedfunn, anbefalte tiltak, oppfølging.
Sak Be "Vikingtiden lever" - framdrift og status sponsorprosjekt med Viking Cruise.
Sak Bf Regnskap KHM 2014.
   

Faste rapporteringer til styret

 

S-01/15 Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. januar 2015
  Saksdokument:
  Statusrapport -V fra KHM-adm. til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-02/15 Saving Oseberg - årsrapport 2014
  Saksdokument:
  Årsrapport Saving Oseberg 2014 fra SO-prosjektleder til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar årsrapporten til etterretning.
   

Ordinære saker

 
S-03/15 Strategi 2020 for KHM - endelig behandling
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 22.01.15 fra museumsdirektøren.
  2. Endelig fremlegg - "Strategi 2020 for KHM".
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til Strategi 2020, med kommentarer og endringsforslag avgitt i møtet. Tilslutningen gis under forutsetning om at KHMs økonomiske situasjon avklares og forbedres i tråd med anbefalingene avgitt i museets brev til UiO den 8. januar.
   
S-04/15 Delstrategi forskning og delstrategi utstillinger - delstrategier til "Strategi 2020 for KHM" - endelig behandling
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 23.01.15 fra museumsdirektøren.
  2. Delstrategi forskning.
  3. Delstrategi utstillinger.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forskningsstrategiske og utstillingsstrategiske plan, med kommentarer og endringsforslag avgitt i møtet. Tilslutningen gis under forutsetning om at KHMs økonomiske situasjon avklares og forbedres i tråd med anbefalingene avgitt i museets brev til UiO den 8. januar.
   
S-05/15 Styrets rolle i tilsettingssaker - ansvar, myndighet og prosedyrer (utsatt fra møte 24.09.14 og 07.11.14)
  Saksdokumenter:
  1. Notat fra museumsdirektøren og personalleder av 17.09.14 om styrets fullmakter og roller i tilsettingssaker.
  2. Notat av 17.09.14 fra avdelingsdirektøren, " Kulturhistorisk museum- fullmakter og styrende dokumenter, dokumenthierarki".
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til presiseringer av ansvar, myndighet og prosedyrer ved styrets behandling av tilsettingssaker.

Tilsettingssaker

 
S-06/15 Tilsetting i stilling som postdoktor i aDNA - ny behandling
U. off. §25 Saksdokumenter:
  1. Ny innstilling av 26.01.15 fra museumsdirektøren
  2. Innstilling av 05.12.12 fra museumsdirektøren
  3. Kunngjøringstekst
  4. Utvidet søkerliste
  5. Revidert intervjunotat av 25.01.15
  6. Intervjunotat av 29.11.14
  7. Sakkyndig bedømmelse
  8. Søknad med CV fra de innstilte
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling for stillingen som postdoktor i aDNA og tilsetter i henhold til denne.
   
S-07/15 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i arkeologi - steinalder
U off. §25 Saksdokumenter:
  1. Innstilling av 28.01.15 fra ass. museumsdirektøren
  2. Kunngjøringstekst
  3. Utvidet søkerliste
  4. Intervjunotat
  5. Sakkyndig bedømmelse
  6. Søknad med CV fra de innstilte
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling for stillingen som førsteamanuensis i arkeologi - steinalder og tilsetter i henhold til denne.

Eventuelt

 

 

Publisert 29. jan. 2015 09:51 - Sist endret 2. feb. 2015 14:15