Møte nr. 2/2015

13. mars kl. 09.15-13.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 05.02.15.
  Protokoll
Sak Ba KHMs budsjettinnspill UiO 2016, prioriterte tiltak - oppfølging av styrevedtak om budsjett 2015-19 og årsplan 2015-17.
Sak Bb Status Økern prosjektet - nye kostnadsanslag, forsinket fremdrift.
Sak Bc Fremtidig bruk av Tullinløkkaområdet - regjeringens nye KVU-oppdrag til Statsbygg.
Sak Bd KHM-planer for Historisk museum på kort og mellomlangt sikt - rapport fra møter med EA-ledelsen.
Sak Be Risikoanalyse for Vikingskipshuset (ROS-analyse)- anbefalte tiltak, status for oppfølging.
Sak Bf "Vikingtiden lever" - framdrift og status sponsorprosjekt med Viking Cruise.
   

Faste rapporteringer til styret

 

S-08/15 Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. mars 2015
  Saksdokument:
  Statusrapport -VI fra KHM-adm. til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-09/15 Saving Oseberg - pr. mars 2015
  Saksdokument:
  PowerPoint-presentasjon i møtet ved prosjektleder.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   

Ordinære saker

 
S-10/15 Delstrategi forskning og delstrategi utstillinger - delstrategier til "Strategi 2020 for KHM" - ny og endelig behandling
  Saksdokumenter (ettersendes):
  1. Revidert fremleggsnotat av 08.03.15 fra museumsdirektøren.
  2. Fremleggsnotat av 22.01.15 fra museumsdirektøren.
  3. KHM Forskningsstrategisk og utstillingsstrategisk plan 2020.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til de fremlagte reviderte forslag til forskningsstrategiske og utstillingsstrategiske planer, med kommentarer og endringsforslag avgitt i møtet. Tilslutningen gis under forutsetning om at KHMs økonomiske situasjon avklares og forbedres i tråd med anbefalingene avgitt i museets brev til UiO 8. januar 2015.
   
S-11/15 Styrets rolle i tilsettingssaker - ansvar, myndighet og prosedyrer (utsatt fra møte 24.09.14, 07.11.14 og 05.02.15)
  Saksdokumenter:
  1. Notat fra museumsdirektøren og personalleder av 17.09.14 om styrets fullmakter og roller i tilsettingssaker.
  2. Notat av 17.09.14 fra avdelingsdirektøren, "Kulturhistorisk museum - fullmakter og styrende dokumenter, dokumenthierarki".
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til presiseringer av ansvar, myndighet og prosedyrer ved styrets behandling av tilsettingssaker.
   

Eventuelt

 

 

Publisert 6. mars 2015 11:25 - Sist endret 12. mars 2015 10:30