Møte nr. 3/2015

29. mai kl. 09.15-13.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 13.03.15.
  Protokoll
Sak Ba Besøkstall pr. 30. april 2015. VSH, HM og samlet for KHM.
Sak Bb Status for økonomien pr. 30. april 2015 - virksomhetsrapport 1. tertial 2015 (orientering i møtet).
Sak Bc Ny finansieringsmodell for KHM - status for oppfølging UiO og KD.
Sak Bd Fremtidig bruk av Tullinløkkaområdet, regjeringens nye KVU-oppdrag til Statsbygg - rapport fra seminar.
Sak Be Fellesmøte for direktørene ved Bygdøys museer - tiltak for samarbeid og samordning.
Sak Bf Arbeidsmiljøundersøkelse ved KHM høsten 2015.
Sak Bg "Vikingtiden lever" - fremdrift og status sponsorprosjekt med Viking Cruise.
Sak Bh Ny utstilling - "Ta det personlig".
   

Faste rapporteringer til styret

 

S-12/15 Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. mai 2015
  Saksdokument:
  Statusrapport -VII fra KHM-adm. til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   

Ordinære saker

 
S-13/15 KHMs lokaler på Økern - endring av strategiske føringer og tidsperspektiv innen rammene av KHMs og UiOs 3-lokasjonsmodell
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 20.05.15 fra avdelingsdirektøren.
  2. KHM, UiO og Økernbygget fra 2006 til i dag - oppsummering.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til endring av tidsperspektiv og strategiske føringer for KHMs Økernlokaler innen rammene av KHMs og UiOs 3-lokasjonsmodell.
   
S-14/15 Forslag om oppretting av professor II-stilling i aDNA
  Saksdokument:
  Notat fra museumsdirektøren og forskningsrådgiver av 20.05.15 om oppretting av professor II-stilling i aDNA.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til oppretting av professor II-stilling i aDNA. Styret gir sin tilslutning til at KHM og NHM i fellesskap tilbyr Eske Willerslev stillingen i en stillingsbrøk på 10% over fem år. Tilslutningen skjer under forutsetning om at KHM og NHM lykkes med å sikre finansiering av stillingen i samsvar med opplegget som er skissert i museumsdirektørens notat.
u.off. § 25  
S-15/15 Personlig opprykk til professor etter kompetansebedømming
  Saksdokumenter:
  1. Innstilling fra museumsdirektøren av 20.05.15.
  2. Sakkyndig bedømmelse.
  3. Søknad med CV fra søkeren.
  4. Bekreftelse på fullført fellesdel av kursprogrammet "Pedagogisk basiskompetanse".
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling, og tildeler søkeren personlig opprykk til professor.
   
S-16/15 Styremøter høst 2015- forslag til møtedatoer
  Fredag 25. september
  Fredag 6. november
  Fredag 11. desember

Eventuelt

 

 

Publisert 22. mai 2015 12:11 - Sist endret 22. mai 2015 12:18