Møte nr. 4/2015

19. juni kl. 09.15-13.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 29.05.15.
  Protokoll
Sak B Orienteringssaker fra museumsdirektør
   

Faste rapporteringer til styret

 

S-18/15 Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. juni 2015
  Saksdokument:
  1. Statusrapport -VIII fra KHM-adm. til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-19/15 Saving Oseberg - statusrapport 1. tertial 2015
  Saksdokument:
  1. Statusrapport Saving Oseberg av 10.06.15 fra seksjonsleder ved Seksjon for samlingsforvaltning.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   

Ordinære saker

 
S-20/15 UiOs budsjett 2016, ny finansieringsmodell for KHM - status for prosess, videre oppfølging
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 11.06.15 fra museumsdirektøren og ass. museumsdirektør.
  2. Budsjettdokumenter UiOs styremøte 23. juni 2015, distribuert i dekanmøte 10. juni.
  3. Status for økonomien pr. 30. april 2015 - virksomhetsrapport 1. tertial 2015.
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets drøftinger og konklusjoner.
u.off. § 24,3  
S-21/15 ROS-analyse Vikingskipshuset - oppfølging av anbefalte tiltak
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 11.06.15 fra avdelingsdirektøren.
  2. Oppfølging av ROS-analyse, planlagte tiltak EA i 2015 og 2016.
  3. Utdrag av ROS-analyse - "Kap. 9 Identifisering og vurdering av risikoreduserende tiltak".
  Forslag til vedtak:
  Styret tar ROS-analysen for Vikingskipshuset til etterretning, og gir sin støtte til foreslåtte plan for oppfølging av anbefalte tiltak.
   

Drøftingssak

 
S-22/15 "Invent2"s idekonkurranse 2015 - 1. pris til 3D vieweren "ShareMy3D" - konsekvenser og videre oppfølging
  Saksdokumenter:
  1. 3D-dokumentasjon om særskilt satsningsområde ved KHM - konsekvenser og videre oppfølging. Notat fra museumsdirektøren og ass. museumsdirektør.
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets drøftinger og konklusjoner.
   

Eventuelt

 

 

Publisert 12. juni 2015 12:54 - Sist endret 12. juni 2015 12:54