Møte nr. 5/2015

25. september kl. 09.15-13.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 19.06.15.
  Protokoll
Sak Ba Besøkstall per 31. august 2015. VSH, HM og KHM samlet.
Sak Bb Status ansettelser av nye ledere ved KHM, HR-sjef og seksjonssjef for Utstillings- og publikumsseksjonen
Sak Bc Utkast til planinnspill Tullinløkka U. off. § 15.1
Sak Bd Ledelsesrapport per 2. tertial
Sak Be Referat fra kontaktmøte med UiO-ledelsen
   

Faste rapporteringer til styret

 

S-23/15 Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. september 2015
  Saksdokument:
  1. Prosjektrapport IX fra KHM-adm. til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-24/15 Saving Oseberg - statusrapport 2. tertial 2015
  Saksdokumenter:
  1. Framleggsnotat av 17.09.15 fra museumsdirektøren.
  2. Statusrapport Saving Oseberg av 17.09.15 fra seksjonsleder ved Seksjon for samlingsforvaltning.
  3. Notat fra museumsdirektøren om strategi for Saving Oseberg - fra fase I til fase II.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-25/15 Vikingtiden lever - statusrapport
  Saksdokument:
  1. Premissdokument -filmprosjekt KHM / Viking Cruises.
  2. Avtaleprinsipper.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning og anbefaler kontraktforslaget overfor VC.
   

Ordinære saker

 
U.off. § 25  
S-26/15 Tilsetting av 2-3 stipendiatstillinger ved KHM
  Saksdokumenter:
  1. Innstiling av 17.09.15 fra museumsdirektøren.
  2. Kunngjøringstekst.
  3. Adresseliste sakkyndig komite.
  4. Kryssliste sakkyndig komite.
  5. Fagkomiteens vurdering av søknader om stipendiatstillinger ved KHM.
  6. Søknad med CV og referanser fra de innstilte.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling.
   

Drøftingssaker

 
S-27/15 Innledende drøfting om årsplan 2016-2018
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 17.09.15  fra museumsdirektøren.
  2. UiOs årsplan 2016-2018.
  3. Mal for UiOs årsplan.
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets diskusjoner og konklusjoner.
   
S-28/15 Videre kioskdrift VSH - premisser og konseptvalg
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat fra avdelingsdirektøren og avdelingsleder for forretningsdrift.
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets diskusjoner og konklusjoner.

Eventuelt

 

 

Publisert 18. sep. 2015 12:11 - Sist endret 1. okt. 2015 12:26