Møte nr. 6/2015

6. november kl. 09.15-13.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 25.09.15.
  Protokoll
  Protokoll fra fornyet behandling av sak 26/15 U. off. § 25
Sak Ba Rapport fra dialogmøte med UiO-ledelsen 30. oktober 2015
Sak Bb Rapport fra dialogmøte mellom universitetsmuseene og Kunnskapsdepartementet 5. november 2015
Sak Bc UiOs planinnspill til Statsbyggs utredning om Tullinløkka - endelig versjon. Brev av 15.10.15 fra UiO til Statsbygg
Sak Bd Orientering om tilsetting i lederstillinger
Sak Be Prosjekt for styrking av kommunikasjonsinnsatsen for prosjekt nytt Vikingtidsmuseum og for KHMs nåværende museumsaktivitet på Bygdøy
   

Faste rapporteringer til styret

 

S-29/15 Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. oktober 2015
  Saksdokument:
  1. Prosjektrapport X fra KHM-adm. til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-30/15 Saving Oseberg - statusrapport oktober 2015
  Saksdokumenter:
  1. Statusrapport Saving Oseberg av 30.10.15 fra seksjonsleder for Seksjon for samlingsforvaltning.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-31/15 Vikingtiden lever - statusrapport
  Saksdokument:
  1. Endelig avtaledokument KHM/Viking Cruises.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning og anbefaler det endelige forslaget til avtaledokument mellom KHM og VC.
   

Ordinære saker

 
S-32/15 Utfordringer, problemstillinger og prioriteringer i budsjett 2016-20 og årsplan 2016-18 - grunnlag for styrets sluttbehandling 11. desember
  Saksdokumenter:
  1. Diskusjonsnotat av 01.11.15 fra museumsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets diskusjoner og konklusjoner.
   
S-33/15 Kioskdrift, sikringstiltak, servicebygg VSH - oppfølging av styremøtet 25.09.15
  Saksdokumenter:
  1. Notat av 01.11.15 fra avdelingsdirektøren og avdelingsleder for forretningsdrift.
  Forslag til vedtak:
 

Styret gir sin tilslutning til fremlagte skisse til funksjonskrav, driftsmodell og kvalitetsprofil for et nytt midlertidig kombinasjonsbygg for servering og sikkerhets- og servicefunksjoner på Bygdøy, herunder løsning for kioskdrift i 2016. Styret ber administrasjonen arbeide videre med planer for finansiering og fremdrift, og fremlegge saken for endelig beslutning på styremøtet 11.12.15.

   
U. off. § 15  
S-34/15 Avtale mellom KHM og "SHARE MY 3D"
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat av 30.10.15
  2. Reviderte avtaledokumenter.
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets diskusjoner og konklusjoner.

Eventuelt

 
  Som avslutning på styreperioden 2012-2015 foreslås det en avslutningsmiddag for styrets medlemmer mandag 14. desember kl. 19:30 på Brasserie France.

 

Publisert 30. okt. 2015 13:22 - Sist endret 30. okt. 2015 13:22