Møte nr. 6/2015

20. november kl. 08:30-10.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 25.09.15.
  Protokoll
  Protokoll fra fornyet behandling av sak 26/15 U. off. § 25
Sak Ba Rapport fra plandialog med UiO-ledelsen 30. oktober 2015
Sak Bb Rapport fra dialogmøte mellom universitetsmuseene og Kunnskapsdepartementet 5. november 2015
   

Ordinære saker

 

S-29/15 Utfordringer, problemstillinger og prioriteringer i budsjett 2016-20 og årsplan 2016-18 - grunnlag for styrets sluttbehandling 11. desember
  Saksdokument:
  1. Diskusjonsnotat av 29.10.15 fra museumsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  KHMs styre slutter seg til framlagte hovedprioriteringer for årsplan og budsjett 2016-2018, med de anmerkninger og endringer som framkom i møtet.
   
S-30/15 Regualisering av deltidsstillinger - forretningsdrift
  Saksdokumenter:
  1. Notat av 01.11.15 fra assisterende museumsdirektør.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag om regularisering av deltidsstillinger ved Avd. for forretningsdrift i samsvar med de premisser som fremgår av notatet fra assisterende museumsdirektør.
   

Eventuelt

 

 

Publisert 13. nov. 2015 11:20