Møte nr. 7/2015

11. desember kl. 09.15-13.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 20.11.15.
  Protokoll
Sak B Orienteringssaker fra museumsdirektøren - div. muntlige orienteringer
   

Faste rapporteringer til styret

 

S-31/15 Prosjekt nytt Vikingtidsmuseum Bygdøy - statusrapport pr. oktober 2015
  Saksdokument:
  1. Prosjektrapport X fra KHM-adm. til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-32/15 Saving Oseberg - statusrapport 2. tertial 2015
  Saksdokumenter:
  1. Statusrapport Saving Oseberg av 30.10.15 fra seksjonsleder for Seksjon for samlingsforvaltning.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-33/15 Vikingtiden lever - statusrapport
  Styreleder og museumsdirektøren orienterer.
   

Ordinære saker

 
S-34/15 Årsplan 2016-18 for KHM
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 02.12.15 fra museumsdirektøren.
  2. Årsplan 2016-18.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte årsplan 2016-18 med de endringer og presiseringer som fremkom gjennom styrets behandling.
   
S-35/15 Budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2016-20
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 03.12.15 m/tabeller og totaloversikt fra museumsdirektør og assisterende museumsdirektør.
  2. Langtidsbudsjett KHM (LTB) for 2016-2020.
  3. UiOs foreløpige disponeringsskriv 2016 for KHM av 30.06.15.
  4. Notat av 22.09.15 fra UiO om tilleggsbevilgninger 2015 og tilsagn om midler i fordeling for 2016.
  Forslag til vedtak:
 

Styret anser inntektskalkylene i fremlagte LTB som realistiske og slutter seg til hoveddisponeringene i budsjett 2016-2020. Styret deler museumsledelsens bekymring om strukturelle svakheter i KHMS økonomi. Styret og museumsledelsen vil arbeide videre for en markant styrking av museets basisbevilgning.

   
S-36/15 Paviljongbygg Bygdøy - oppfølging av ROS-analyse og forbedring av fasiliteter for servering på Vikingskipshuset
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 02.12.15 fra avdelingsdirektøren.
  2. Notat av 24. november fra KHM til UiOs eiendomsavdelingen.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til foreslåtte ramme for prosjektet for utredning av paviljongbygg for servering og baggasjeoppbevaring på Bygdøy, slik dette er skissert i notat av 24. november 2015 fra KHM til UiOs eiendomsavdeling.
   
S-37/15 Avtale mellom UiO/KHM og "Share-My-3D" om rammene for KHMs bruk av software for 3D-visning
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 02.12.15 fra KHMs forskningsrådgiver.
  2. Utkast avtale mellom UiO/KHM og ShareMy3D. U. off. § 25
  Forslag til vedtak:
  Kulturhistorisk museums styre tar den foreslåtte samarbeidsavtalen mellom UiO/Kulturhistorisk museum og ShareMy3D til etterretning.

Eventuelt

 

 

Publisert 4. des. 2015 12:52 - Sist endret 10. des. 2015 11:03