English version of this page

Utstillings- og publikumsseksjonen

Seksjonen ivaretar og forvalter samtlige aspekter ved Kulturhistorisk museums kontakt med offentligheten. Samtidig forvalter og drifter seksjonen begge våre visningssteder – Vikingskipshuset og Historisk museum. Seksjonen representerer tolv ulike fagfelt og er delt i fem enheter.

Avdeling for forretningsdrift

Avdeling for forretningsdrift jobber med promotering av våre to visningssteder, Vikingskipshuset og Historisk museum, ovenfor aktører i reiselivsbransjen. Avdelingen ivaretar oppgavene knyttet til billettsalg, booking, museumsbutikk og serveringstilbud, samt besøks- og salgsomsetningsstatistikk. Videre jobber avdelingen også med produktdesign og produktutvikling basert på institusjonens samlinger.

Gruppe for design og produksjon

Gruppe for design og produksjon jobber med oppgaver relatert til drift og vedlikehold av museets utstillinger, og er bidragsyter i planlegging og organisering av nye utstillinger og arrangementer. Gruppen forvalter også museets tekniske utstyr, og ivaretar sikkerheten knyttet til rigging av utstillinger og arrangementer. 

Gruppe for formidling

Gruppe for formidling utvikler og gjennomfører museets omvisning- og aktivitetstilbud. De arrangerer kurs, arrangementer og andre publikumsrettete aktiviteter. Gruppen utvikler og vedlikeholder museets kontakt med eksterne institusjoner og organisasjoner på mangfoldsfeltet, samt ivaretar formidlingsperspektivet i arbeidet med museets utstillinger.

Gruppe for marked og kommunikasjon

Gruppe for marked og kommunikasjon jobber med markedsføring og publikumsrettet kommunikasjon. Gruppen drifter museets nettsider, bidrar med internkommunikasjon og ved kontakt med pressen. Gruppen koordinerer, utvikler og gjennomfører arrangementer rettet mot publikum.

Gruppe for prosjekt og plan

Gruppen koordinerer museets utstillingsoppgaver slik at Kulturhistorisk museum gjennomfører sine utstillingsplaner og -ambisjoner innenfor tidsrammer og budsjett. De har kontakten mot universitetets eiendomsavdeling og andre samarbeidspartnere på utstillingsrelatert arbeid. Gruppen prosjektleder utstillingsarbeidet og sørger for at institusjonen til enhver tid har en oppdatert utstillingsplan.

Kontakt

Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse Frederiks gate 2 Historisk museum 0164 Oslo Telefon: +47-22851900 Stadkode: 278400