English version of this page

HumGIS

Formålet med prosjektet HumGIS er å etablere en e-infrastruktur og en verktøykasse som gjør det mulig for forskere innen humaniora å georeferere egne data.

Bildet kan inneholde: geologisk fenomen, jord, tre, yttertøy, landlig område.

Gjennom prosjektet vil forskere og studenter: 

 • få enklere tilgang til digitale kart
 • selv kunne foreta kart-baserte, romlige analyser og visualiseringer av egne data
 • hente ut datasett basert på dataenes plassering i rom og tid

Kartbaserte visualiseringer og enkle GIS-verktøy er blitt allemannseie etter at mobiltelefoner fikk GPS, og nettsider viser all mulig type informasjon på oppdaterte kart. Digitale kart er et viktig verktøy for både arkeologi, historieforskning, språkforskning og andre disipliner ved HF. Digitale kart åpner opp for en rekke analyser og mer dynamisk tilnærming til forståelse av en rekke problemstillinger. 

Kompetanser

I samarbeid med ADED-prosjektet (Archaeological Digital Excavation Documentation) ved KHM vil strukturen:

 • dekke behovet for en GIS-server ved UiO
 • dekke behovet for opplæring i å georeferere egne data og kartbasert visualisering og analyse i 2D og 3D
 • tilrettelegge GIS-verktøy
 • tilpasse løsninger og gi brukerstøtte
 • utvikle webgrensesnitt for å georeferere egne data 
 • gi oversikt over nasjonale og internasjonale kartdata som kan berike historiske og språk-vitenskapelige datasett  
 • ha kompetanse på kartdata i 2D og 3D

eInfrastruktur

HumGIS samarbeider med ADED om å sette opp og drifte en eller flere GIS-server(e) plassert ved USIT. Serveren skal brukes til å lagre georefererte data produsert av forskere til bruk i visualisering og kartbasert analyse. Den vil også fungere som back-end for dem som ønsker å utvikle skreddersydde løsninger for sine datasett.
HumGIS skal dekke behovet for brukerstøtte og tilrettelegging av kartløsninger for forskere innen humaniora. En viktig del vil være etablering og utvikling av metoder og verktøy for å georeferere data og å vise hvordan denne typen datasett kan gjøres tilgjengelig for forskning og forskningsformidling.

 

Aktivitetene i HumGIS vil inkludere men ikke være begrenset til å: 

 • Sette opp og drifte GIS-server(e)
 • Etablere en verktøykasse bestående av enkle, (nettbaserte) grensesnitt/program for å kunne georeferere egne data og laste dem opp på server
 • Vise hvordan man kan visualisere egne data i rom (på kart, som 3D-modeller) og tid (avhengig av at dataene også har informasjon om tid/periode)
 • Avholde arbeidsseminarer hvor man lærer å tilgjengeliggjøre egne datasett på kart, og å muliggjøre nedlasting av data på standardiserte format
 • Vise mulighetene som ligger i geodatabaser basert på andres erfaringer/ andre, lignende prosjekt
 • Holde seminarer om åpne kartstandarder og tilgang på bakgrunnskart (GoogleMaps, OpenStreetMap, Kartverket ...)
 • Utarbeide digitale undervisningsopplegg

Arbeidsseminarene kan ha form av Software Carpentry for humanister. Det er et mål å utvikle nye muligheter innen GIS-relatert humanistisk forskning. 

Organisering

Professor Jan Bill ved Kulturhistorisk museum leder prosjektet. Jan Bill har erfaring innenfor den forskningsmessige anvendelse av arkeologisk og topografisk GIS på forskjellige nivåer (landskap, lokalitet, anlegg, objekt) samt innenfor ledelse av utviklingsprosesser (utvikling av metode til bruk av mikrotomografi til dendrokronologi, etablering av lysskanning til gjenstandsdokumentasjon, ledelse av og deltagelse i styringsgruppe for utviklingsprosjekt innen konservering Saving Oseberg).

Senioringeniør Espen Uleberg er prosjektkoordinator. Espen Uleberg leder gruppe for Digital dokumentasjon ved KHM, og har lang erfaring i arbeid med GIS og databaser.

KHM vil ta ansvar for å etablere og drifte GIS-serveren og gjøre den tilgjengelig for andre forskere. KHM og de samarbeidende miljøene vil delta i en referansegruppe som vil initiere nyutvikling, kurs og seminarer. Et tiltak vil være å utvikle elektroniske undervisningsopplegg spesielt rettet mot utvalgte miljøer ved HF.

Lokalisering

Hub-en skal være lokalisert ved Kulturhistorisk museum som gjennom flere år har bygd opp et GIS-miljø. GIS brukes aktivt, særlig ved at digitale kart brukes ved dokumentasjon og publisering av utgravninger. KHM har i år fått eInfrastrukturmidler fra NFR til prosjektet ADED.

Videreføring

GIS-miljøet ved KHM er etablert og videreføres med fire faste stillinger etter de tre årene. HumGIS vil benytte samme GIS-server og annen grunnleggende infrastruktur som ADED-prosjektet. Driften av ADED-prosjektets resultat vil ivaretas av universitetsmuseene samarbeidsorgan, MUSIT. Strukturen vil skape større aktivitet innenfor Spatial Humanities ved UiO, et forskningsfelt som de siste årene har fått stadig mer oppmerksomhet. Den økte kompetansen vil gi større muligheter for forskningssamarbeid lokalt og internasjonalt.

Finansiering

HumGIS er finansiert av midler fra Fagråd for eInfrastruktur ved UiO.

Samarbeid

Aktuelle miljøer ved HF er IAKH (Søren Handberg), ILN/EDD (Christian Emil Ore), ILN/Tekstlaboratoriet (Janne Bondi Johannessen),DMLF (Asgeir Nesøen), IMK (Gunnar Liestøl), ViS-gruppen ved KHM(Jan Bill og Frode Iversen). IKOS (Line Esborg og Kristina Skåden).

Screenshot fra GIS-analyseverktøy med kartdata fra en arkeologisk utgravning. 
Publisert 13. nov. 2018 12:52 - Sist endra 11. sep. 2022 16:58

Kontakt