Lars Erik Gjerpe

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
English version of this page
Telefon +47 22859368
Mobiltelefon +47 97535560
Treffetider Etter avtale
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Jordbruket og gården i jernalder (500 f.Kr.-1030 e.Kr.), og gravskikken i vikingtiden (800-1030 e.Kr.) er mine hovedinteresser. Jeg forsvarte min PhD-avhandling Effektive hus. Bosetning, jord og rettigheter på Østlandet i jernalder høsten 2017, og er nå førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum. Der leder jeg Dobbeltspor Dilling (2017-2019), et prosjekt som skal  undersøke etablering, bruk og avvikling av tun i eldre jernalder i Rygge i Østfold.

Min tilnærming er empirisk basert, og et godt undersøkt og datert arkeologisk materiale er en forutsetning. Derfor er jeg opptatt av utgravingsteknikk og -strategi og samarbeid med naturvitere. Ledelsen av tre store utgravingsprosjekt har dessuten gjort meg nysgjerig på hvordan forvaltningsarkeologiens ressurser kan utnyttes for å skape best resultater innenfor forutsigbare rammer.

Bakgrunn

Jeg har arbeidet ved Kulturhistorisk museum siden 2003, og ledet tre store prosjekter i forbindelse med E18-utbyggingen gjennom søndre Vestfold.

 • Kopstad-Gulli (2003-2005): Vikingtidsgravfeltet på Gulli, blant annet med flere båtgraver.
 • Langåker-Bommestad (2005-2008): Hus, boplasser og graver fra eldre jernalder og Vestfolds første neolittiske hus.
 • Gulli-Langåker (2009-2012): Jernalderens landbruksteknikker og -strategier.

Resultatene fra de to første E18-prosjektene er publisert i fire bind i Kulturhistorisk museums Varia-serie, det siste prosjektet blir publisert på Fagbokforlaget.

Fra høsten 2001 til våren 2003 var jeg fylkesarkeolog i Østfold fylkeskommune, med ivaretagelse av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med utbygging som viktigste arbeidsoppgave. Jeg har lang erfaring med arkeologisk feltarbeid for fylkeskommuner, Kulturhistorisk museum, Arkeologisk museum i Stavanger og NIKU både før og etter min cand.philol.-grad ble fullført våren 2000. 

Norsk arkeologmøte inviterte meg som foredragsholder i 2007 og 2016 og som sesjonsleder i 2012, og jeg har holdt foredrag blant annet på EAA og Nordic TAG. Aftenposten og andre medier har hatt mange oppslag om E18-prosjektets utgravinger, og jeg har holdt en rekke populærvitenskaplige foredrag.

Verv

2004–2007: Vararepresentant for tilsatte i tekniske og administrative stillinger i Kulturhistorisk museums styre.

2003 -2009: Medlem av redaksjonen i Primitive tider Arkeologisk tidsskrift.

Samarbeid

I forbindelse med E18-prosjektene har jeg blant annet samarbeidet med Thomas Bartholin, Peter Hambro Mikkelsen (vedartsbestemmelse, Moesgård museum), Karin Viklund, Johan Linderholm (makrofossilanalyser og jordkjemiske og -fysikalske analyser, Miljöarkeologiska laboratoriet ved Umeå universitet), Richard Macphail (mikromorfologiske analyser, University College London/Umeå universitet), Joachim Regnell og Nils-Olof Svensson (pollenanalyser, Högskolan Kristianstad) og Markus Fuchs (dateringer basert på optisk stimulert luminescens, Universität Bayreuth), Helge Høeg (vedartsbestemmelse og pollenanalyser, statsstipendiat) og Eli-Christine Soltvedt (makrofossil- og pollenanalyser, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger).

Noen av mine arbeider

Noen av mine arbeider er tilgjengelig her

Emneord: Arkeologi, Eldre jernalder, Vikingtid, Jordbrukskultur

Publikasjonar

De fleste publikasjonene er tilgjengelige på http://uio.academia.edu/LarsErikGjerpe

Gjerpe, L. E. 2014. Kontinuitet i jernalderens bosetning. Et utdatert postulat arvet fra 1814-generasjonen? Viking LXXVII, s. 55-78

Gjerpe. L. E. 2013 Om arkeometri, en fornøyd arkeolog og jordbruk i eldre jernalder. Primitive tider Arkeologisk tidsskrift, s. 33- 46.

Gjerpe,L. E. 2012 (red. sammen med Axel Mjærum) Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli-Langåker bind 2. Fagbokforlaget, Bergen.

Gjerp, L. E. 2012 (red. sammen med Axel Mjærum) Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli-Langåker bind 1. Fagbokforlaget, Bergen.

Gjerpe, L. E. 2010 Kontinuitet og brudd i jernalderens jordbrukssamfunn. I: Gundersen, Ingar M. og Marianne Hem Eriksen (red.): På sporet av romersk jernalder. Artikkelsamling fra Romertidsseminaret på Isegran 23.–24. januar 2010, Nicolay skrifter 3, s. 7–19. Oslo.

Gjerpe, L. E. 2009 Charcoal as a source of knowledge of iron age society. I: Brattli, Terje (red.): The 58th International Sachsensymposium 1-5 September 2007, Vitark 7, s. 135-145. Tapir akademisk forlag. Trondheim.

Gjerpe, L. E. 2008 (red.): Steinalderboplasser, boplasspor, graver og dyrkningsspor. E18-prosjektet Vestfold Bind 2. Varia 72, Kulturhistorisk museum, Oslo.

Gjerpe, L. E. 2008 (red.) Hus, boplass- og dyrkingsspor. E18-prosjektet Vestfold Bind 3. Varia 73, Kulturhistorisk museum, Oslo. 

Gjerpe, L. E. 2008 (red.) Kulturhistoriske, metodiske og administrative erfaringer. E18-prosjektet Vestfold Bind 4.

Gjerpe, L. E. 2007: Haugbrottets konsekvenser for vikingtidsforskningen. Viking LXX, s. 105-124.

Gjerpe, L. E. 2007: Fortidens utsikt mot tapte farvann. Et båtgravfelt på Gulli, Vestfold. In situ Västsvensk arkeologisk tidskrift, s. 45-51.

Gjerpe, L. E. 2005 (red.) Gravfeltet på Gulli. E18-prosjektet Vestfold Bind 1. Varia 60, Kulturhistorisk museum, Oslo.

Gjerpe, L. E.2001 Kult, politikk, fyll, vold og kokegropene på Hov. Primitive tider Arkeologisk tidsskrift, s. 5–17

 • Gjerpe, Lars Erik (2020). Monumentale løgner. Utkast til en orwellsk arkeologi. Viking.  ISSN 0332-608X.  s 97- 118 . doi: http://dx.doi.org/10.5617/viking.8253 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustavsen, Lars; Stamnes, Arne Anderson; Fretheim, Silje Elisabeth; Gjerpe, Lars Erik & Nau, Erich (2020). The Effectiveness of Large-Scale, High-Resolution Ground-Penetrating Radar Surveys and Trial Trenching for Archaeological Site Evaluations—A Comparative Study from Two Sites in Norway. Remote Sensing.  ISSN 2072-4292.  12(9) . doi: https://doi.org/10.3390/rs12091408 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gjerpe, Lars Erik (2019). Var det en jernalderlandsby på Dilling?, I:  Arvegull. Rygge kirke.  Forlaget Press.  ISBN 9788232802869.  kapittel 2.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). 5. Jordbruksbosetningen i Gudbrandsdalen og på Østlandet i jernalder og middelalder, I: Ingar Mørkestøl Gundersen (red.),  Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-101-6.  Kapittel 5.  s 35 - 47
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Iron age building traditions in eastern norway: regions and landscapes, In Frode Iversen & Håkan Petersson (ed.),  The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway..  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-099-6.  Kapittel.  s 203 - 219
 • Gjerpe, Lars Erik (2014). Kontinuitet i jernalderens bosetning. Et utdatert postulat arvet fra 1814-generasjonen?. Viking.  ISSN 0332-608X.  s 55- 75 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjerpe, Lars Erik (2013). De faglige resultatene, I: Lars Erik Gjerpe (red.),  Oppsummering og arkeometriske analyser. E18-prosjektet Gulli-Langåker Bind 3.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1417-4.  Kapittel.  s 13 - 23
 • Gjerpe, Lars Erik (2013). Forord, I: Lars Erik Gjerpe (red.),  Oppsummering og arkeometriske analyser. E18-prosjektet Gulli-Langåker Bind 3.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1417-4.  forord.  s 5 - 5
 • Gjerpe, Lars Erik (2013). Om arkeometri, en fornøyd arkeolog og jordbruk i eldre jernalder. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (15), s 33- 46
 • Gjerpe, Lars Erik (2012). Administrative erfaringer, I: Axel Mjærum & Lars Erik Gjerpe (red.),  Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  kapittel.  s 15 - 20
 • Gjerpe, Lars Erik (2012). Kultur- og naturmiljø Aulielva-Borge østre, I: Axel Mjærum & Lars Erik Gjerpe (red.),  Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  Kapittel.
 • Gjerpe, Lars Erik (2012). Naturvitenskaplig samarbeid, I: Axel Mjærum & Lars Erik Gjerpe (red.),  Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  Kapittel.  s 21 - 24
 • Gjerpe, Lars Erik & Lønaas, Ole Christian (2012). Prosjektet og organiseringen av det, I: Axel Mjærum & Lars Erik Gjerpe (red.),  Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  kapittel.  s 11 - 14
 • Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (2012). Forord, I: Axel Mjærum & Lars Erik Gjerpe (red.),  Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  forord.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Kontinuitet og brudd i jernalderens jordbrukssamfunn. Nicolay skrifter.  ISSN 0333-2632.  3, s 7- 19
 • Gjerpe, Lars Erik (2009). Charcoal as source of knowledge of Iron age society. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia.  ISSN 1501-6099.  7, s 135- 145
 • Gjerpe, Lars Erik (2009). Tuft fra 1100- og 1200-tallet på Fyldpå, Vestfold. Varia.  ISSN 1504-3266.  71, s 165- 173
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Formidling, I: Lars Erik Gjerpe (red.),  E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2007.  Kulturhistorisk museum.  Formidling.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Innledning og bakgrunn, I: Lars Erik Gjerpe (red.),  E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2007.  Kulturhistorisk museum.  Innledning og bakgrunn.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 1. Innledning. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 1- 6
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 1. Innledning. Varia.  ISSN 1504-3266.  (72), s 1- 11
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 1. Oversikt over materialet. Varia.  ISSN 1504-3266.  (74), s 1- 6
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 10. Administrative erfaringer. Varia.  ISSN 1504-3266.  (74), s 135- 147
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 11. Formidling. Varia.  ISSN 1504-3266.  (74), s 149- 152
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 11. Fyldpå 2 - Dyrkningsspor og bosetningsspor fra bronsealder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (72), s 147- 162
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 14 - Gulli 3 - Boplasspor fra bronse- og jernalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 325- 327
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 2. Forskningshistorisk status før utgravingene. Varia.  ISSN 1504-3266.  (72), s 13- 17
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 2. Graver. Varia.  ISSN 1504-3266.  (74), s 7- 20
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 3. Hus. Varia.  ISSN 1504-3266.  (74), s 21- 43
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 4. Kokegroper og ildsteder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (74), s 45- 57
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 5. Eikeberg 8 - Gravhaug fra yngre romertid og udatert hulvei. Varia.  ISSN 1504-3266.  (72), s 53- 60
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 5. Gulli 5 og 15 - Bosetningsspor, dyrkningsspor, smie og graver fra bronsealder, jernalder og middelalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 195- 224
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 6. Radiokarbondateringer - kulturhistoriske og kildekritiske erfaringer. Varia.  ISSN 1504-3266.  (74), s 85- 94
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 7. Vedartsanalyse og kulturhistorie. Varia.  ISSN 1504-3266.  (74), s 95- 106
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 9. Jordbrukssamfunnet. Varia.  ISSN 1504-3266.  (74), s 115- 133
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 9. Seierstad 8 - Udatert kullgrop. Varia.  ISSN 1504-3266.  (72), s 141- 142
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Lie 25 og Solberg 26 - Undersøkelse uten daterbare funn. Varia.  ISSN 1504-3266.  (72), s 143- 145
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Prosjektet Langåker-Bommestad, I: Lars Erik Gjerpe (red.),  E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2007.  Kulturhistorisk museum.  Prosjektet Langåker-Bommestad.
 • Gjerpe, Lars Erik & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Kapittel 13. Nordby 52 Heller med boplass fra nøstvettid, neolitikum, bronsealder og jernalder og smieaktivitet fra middelalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (72), s 199- 234
 • Gjerpe, Lars Erik & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Kapittel 2. Nordby 1 - Toskipede hus fra neolitikum-bronsealder og boplasspor fra jernalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 7- 38
 • Gjerpe, Lars Erik & Rødsrud, Christian Løchsen (2008). Kapittel 4. Rødbøl 19, 20 og 21 - hus og boplasspor fra romertid, jernvinne og graver fra eldre jernalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 143- 193
 • Gjerpe, Lars Erik & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 16. Ringdal 31 - Udatert kokegrop i skog. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 333- 334

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Gjerpe, Lars Erik (red.) (2013). Oppsummering og arkeometriske analyser. E18-prosjektet Gulli-Langåker Bind 3. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1417-4.  211 s.
 • Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (red.) (2012). Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1402-0.  336 s.
 • Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (red.) (2012). Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  320 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Gjerpe, Lars Erik (2020). Did the 536 Dust Veil Event start in AD 410?.
 • Gjerpe, Lars Erik (2020). Jernalderens steds- og gårdsnavn– et blikk fra feltarkeologien.
 • Gjerpe, Lars Erik (2019). (Pre)Historic villages of Norway.
 • Gjerpe, Lars Erik (2019). Arkeologene kommer igjen!.
 • Gjerpe, Lars Erik (2019). Byggeskikk og bosetningsmønster i yngre bronsealder og jernalder.
 • Gjerpe, Lars Erik (2019). Dilling: Bygninger, dateringer og gårdsstruktur.
 • Gjerpe, Lars Erik; Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre & Winther, Torgeir (2019). Arrangert seminar "Dilling og andre store jernalderbosetninger".
 • Ødegaard, Marie; Gjerpe, Lars Erik & Jessen, Mads Dengsø (2019). Sesjon på EAA: "What is a village? Challenging concepts and methods of Iron Age and medieval villages, hamlets and single settlements". Vis sammendrag
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Arkeologene kommer igjen!.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018, 06. juni). Arkeologisk utgraving Dilling. [TV].  NRK Østfold Distriktsnyheter.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018, 16. september). En kan ikke forvente å grave frem et gresk tempel hver gang en løfter spaden.  Universitas.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018, 08. august). Et fascinerende funn fra fortiden på Dilling.  Byavisa Moss.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018, 13. juli). Graver fram sosial ulikhet.  Klassekampen.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018, 12. april). Har funnet tre barnegraver på Dilling.  Moss avis.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018, 01. september). Her er Østlandets første landsby.  Khrono.
 • Gjerpe, Lars Erik (red.) (2018). Intercity Dobbeltspor Dilling. Arkeologiske undersøkelser i Rygge kommune, Østfold Årsrapport 2017.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Kronologi og udgravningsstrategi.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Treskipede bygninger, grophus og grav. Norark.no.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018, 31. mai). Utgraving Rygge. [TV].  NRK Østfold Distriktsnyheter.
 • Gjerpe, Lars Erik & Johannessen, Linnea Syversætre (2018, 18. august). Jernaldergrenda på Dilling - Frie bønder for to tusen år siden. [Radio].  Rygge. Vis sammendrag
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik & Johannessen, Linnea Syversætre (2018). Arkeologi på Dilling i Rygge - jernalderens bosetning i Rygge.
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Johannessen, Linnea Syversætre; Gjerpe, Lars Erik & Sæbø, Andreas Ropeid (2018, 01. september). Her er Østlandets første landsby.  Khrono.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). Arkeologene kommer!.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017, 11. juli). "Arkeologiske utgravinger i Rygge", intervju i programmet Sommerradio" på NRK Østfold P1. [Radio].  NRK P1 Østfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). Bondens arv fra vikingtiden. Når oppsto egentlig jordeiendommer slik vi kjenner dem i dag?. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). Effektive hus. Bosetning, jord og rettigheter på Østlandet i jernalder. Bind I og II..
 • Gjerpe, Lars Erik (2017, 28. juni). Fant 2000 år gammel boplass.  Dagsavisen Østfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017, 01. juni). Hva gjorde egentlig folk i jernalderen?. [Radio].  NRK Distrikstporgram Morran i Østfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017, 29. juni). Inviterer publikum til det mulige kjempefunnet.  Moss Avis.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017, 29. juni). "Jernalderlandsby funnet i Østfold", intervju i Studio 2 - P2. [Radio].  NRK P2.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). Jernalderlandsby på Dilling. Norark.no.
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik & Hellan, Jan Kristian (2017). Gårder fra bronse- og jernalder – foreløpige resultater fra Dobbeltspor Dilling. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (19), s 31- 40
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Gulli – gravplass fra vikingtiden.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Jernalderbosetningen på Østlandet. Byggeskikk og gårdsgrenser.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Maskinell flateavdekking – historie og virkningshistorie i norsk arkeologi.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Vikingtidens bosetning.
 • Gjerpe, Lars Erik (2015). Kontinuitet i jernalderens bosetning.
 • Gjerpe, Lars Erik (2015). Langhuset – jordbrukernes sentrum i 3000 år. Norgeshistorie.no.
 • Gjerpe, Lars Erik (2015). Moving houses. Three aspects of the Three-aisled houses in Iron age Eastern Norway.
 • Gjerpe, Lars Erik (2014). Lange linjer eller raske klipp? Kontinuitet og dynamikk i vikingtidens bebyggelse.
 • Gjerpe, Lars Erik (2012). Sesjoneleder for "Tverrfaglige traverser: Arkeologi som brobygger mellom disipliner?".
 • Gjerpe, Lars Erik (2011). Integrering av naturvitenskap i forvaltningsarkeologien.
 • Gjerpe, Lars Erik (2011). Maktkamp og slekters gang på Gulli.
 • Gjerpe, Lars Erik (2011). The consequences of ”Haugbrott” for the Viking age research. Gulli - a case study.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Arkeologi - fra registrering via utgraving til endelig resultat.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Gård og grav. Resultater fra E18-utgravingene.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Kontinuitet og brudd i romertidens jordbrukssamfunn – det direkte boplassmaterialet fra E18-prosjektet.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Utgravinger og arkeologiske funn langs E-18 i Vestfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Utgravinger og arkeologiske funn langs E-18 i Vestfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (red.) (2010). Årsrapport 2009. E18-prosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorvei Gulli - Langåker gjennom Tønsberg, Stokke og Sandefjord kommuner, Vestfold. Vis sammendrag
 • Gollwitzer, Martin; Grindkåsa, Line; Mjærum, Axel Johan; Østmo, Mari Arentz & Gjerpe, Lars Erik (2010). E18-prosjektet Gulli-Langåker: Nye funn og anvendte erfaringer.
 • Gjerpe, Lars Erik (2009). E18-prosjektet Vestfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2009). Om E18-utgravingene i Vestfold sommeren 2009.
 • Gjerpe, Lars Erik (red.) (2008). E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2007.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Gravfeltet på Gulli.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 6. mars 2019 11:01