Lars Erik Gjerpe

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
English version of this page
Telefon +47 22859368
Mobiltelefon +47 97535560
Treffetider Etter avtale
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Jordbruket og gården i jernalder (500 f.Kr.-1030 e.Kr.), og gravskikken i vikingtiden (800-1030 e.Kr.) er mine hovedinteresser. Jeg forsvarte min PhD-avhandling Effektive hus. Bosetning, jord og rettigheter på Østlandet i jernalder høsten 2017, og er nå førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum. Der leder jeg Dobbeltspor Dilling (2017-2019), et prosjekt som skal  undersøke etablering, bruk og avvikling av tun i eldre jernalder i Rygge i Østfold.

Min tilnærming er empirisk basert, og et godt undersøkt og datert arkeologisk materiale er en forutsetning. Derfor er jeg opptatt av utgravingsteknikk og -strategi og samarbeid med naturvitere. Ledelsen av tre store utgravingsprosjekt har dessuten gjort meg nysgjerig på hvordan forvaltningsarkeologiens ressurser kan utnyttes for å skape best resultater innenfor forutsigbare rammer.

Bakgrunn

Jeg har arbeidet ved Kulturhistorisk museum siden 2003, og ledet tre store prosjekter i forbindelse med E18-utbyggingen gjennom søndre Vestfold.

 • Kopstad-Gulli (2003-2005): Vikingtidsgravfeltet på Gulli, blant annet med flere båtgraver.
 • Langåker-Bommestad (2005-2008): Hus, boplasser og graver fra eldre jernalder og Vestfolds første neolittiske hus.
 • Gulli-Langåker (2009-2012): Jernalderens landbruksteknikker og -strategier.

Resultatene fra de to første E18-prosjektene er publisert i fire bind i Kulturhistorisk museums Varia-serie, det siste prosjektet blir publisert på Fagbokforlaget.

Fra høsten 2001 til våren 2003 var jeg fylkesarkeolog i Østfold fylkeskommune, med ivaretagelse av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med utbygging som viktigste arbeidsoppgave. Jeg har lang erfaring med arkeologisk feltarbeid for fylkeskommuner, Kulturhistorisk museum, Arkeologisk museum i Stavanger og NIKU både før og etter min cand.philol.-grad ble fullført våren 2000. 

Norsk arkeologmøte inviterte meg som foredragsholder i 2007 og 2016 og som sesjonsleder i 2012, og jeg har holdt foredrag blant annet på EAA og Nordic TAG. Aftenposten og andre medier har hatt mange oppslag om E18-prosjektets utgravinger, og jeg har holdt en rekke populærvitenskaplige foredrag.

Verv

2004–2007: Vararepresentant for tilsatte i tekniske og administrative stillinger i Kulturhistorisk museums styre.

2003 -2009: Medlem av redaksjonen i Primitive tider Arkeologisk tidsskrift.

Samarbeid

I forbindelse med E18-prosjektene har jeg blant annet samarbeidet med Thomas Bartholin, Peter Hambro Mikkelsen (vedartsbestemmelse, Moesgård museum), Karin Viklund, Johan Linderholm (makrofossilanalyser og jordkjemiske og -fysikalske analyser, Miljöarkeologiska laboratoriet ved Umeå universitet), Richard Macphail (mikromorfologiske analyser, University College London/Umeå universitet), Joachim Regnell og Nils-Olof Svensson (pollenanalyser, Högskolan Kristianstad) og Markus Fuchs (dateringer basert på optisk stimulert luminescens, Universität Bayreuth), Helge Høeg (vedartsbestemmelse og pollenanalyser, statsstipendiat) og Eli-Christine Soltvedt (makrofossil- og pollenanalyser, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger).

Noen av mine arbeider

Noen av mine arbeider er tilgjengelig på academia.edu.

Emneord: Arkeologi, Eldre jernalder, Vikingtid, Jordbrukskultur

Publikasjonar

De fleste publikasjonene er tilgjengelige på http://uio.academia.edu/LarsErikGjerpe

Gjerpe, L. E. 2014. Kontinuitet i jernalderens bosetning. Et utdatert postulat arvet fra 1814-generasjonen? Viking LXXVII, s. 55-78

Gjerpe. L. E. 2013 Om arkeometri, en fornøyd arkeolog og jordbruk i eldre jernalder. Primitive tider Arkeologisk tidsskrift, s. 33- 46.

Gjerpe,L. E. 2012 (red. sammen med Axel Mjærum) Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli-Langåker bind 2. Fagbokforlaget, Bergen.

Gjerp, L. E. 2012 (red. sammen med Axel Mjærum) Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli-Langåker bind 1. Fagbokforlaget, Bergen.

Gjerpe, L. E. 2010 Kontinuitet og brudd i jernalderens jordbrukssamfunn. I: Gundersen, Ingar M. og Marianne Hem Eriksen (red.): På sporet av romersk jernalder. Artikkelsamling fra Romertidsseminaret på Isegran 23.–24. januar 2010, Nicolay skrifter 3, s. 7–19. Oslo.

Gjerpe, L. E. 2009 Charcoal as a source of knowledge of iron age society. I: Brattli, Terje (red.): The 58th International Sachsensymposium 1-5 September 2007, Vitark 7, s. 135-145. Tapir akademisk forlag. Trondheim.

Gjerpe, L. E. 2008 (red.): Steinalderboplasser, boplasspor, graver og dyrkningsspor. E18-prosjektet Vestfold Bind 2. Varia 72, Kulturhistorisk museum, Oslo.

Gjerpe, L. E. 2008 (red.) Hus, boplass- og dyrkingsspor. E18-prosjektet Vestfold Bind 3. Varia 73, Kulturhistorisk museum, Oslo. 

Gjerpe, L. E. 2008 (red.) Kulturhistoriske, metodiske og administrative erfaringer. E18-prosjektet Vestfold Bind 4.

Gjerpe, L. E. 2007: Haugbrottets konsekvenser for vikingtidsforskningen. Viking LXX, s. 105-124.

Gjerpe, L. E. 2007: Fortidens utsikt mot tapte farvann. Et båtgravfelt på Gulli, Vestfold. In situ Västsvensk arkeologisk tidskrift, s. 45-51.

Gjerpe, L. E. 2005 (red.) Gravfeltet på Gulli. E18-prosjektet Vestfold Bind 1. Varia 60, Kulturhistorisk museum, Oslo.

Gjerpe, L. E.2001 Kult, politikk, fyll, vold og kokegropene på Hov. Primitive tider Arkeologisk tidsskrift, s. 5–17

 • Gjerpe, Lars Erik (2021). The 536 Dust Veil Event and the Long 6th Century. In Situ Archaeologica. ISSN 2000-4044. s. 31–58. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjerpe, Lars Erik (2020). Monumentale løgner. Utkast til en orwellsk arkeologi . Viking. ISSN 0332-608X. s. 97–118. doi: 10.5617/viking.8253. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gustavsen, Lars; Stamnes, Arne Anderson; Fretheim, Silje Elisabeth; Gjerpe, Lars Erik & Nau, Erich (2020). The Effectiveness of Large-Scale, High-Resolution Ground-Penetrating Radar Surveys and Trial Trenching for Archaeological Site Evaluations—A Comparative Study from Two Sites in Norway. Remote Sensing. ISSN 2072-4292. 12(9). doi: 10.3390/rs12091408. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjerpe, Lars Erik (2019). Var det en jernalderlandsby på Dilling? I Bandlien, Bjørn (Red.), Arvegull. Rygge kirke. Forlaget Press. ISSN 9788232802869.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Iron age building traditions in eastern norway: regions and landscapes. I Iversen, Frode & Petersson, Håkan (Red.), The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-099-6. s. 203–219.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). 5. Jordbruksbosetningen i Gudbrandsdalen og på Østlandet i jernalder og middelalder. I Gundersen, Ingar Mørkestøl (Red.), Gård og utmark i Gudbrandsdalen - Arkeologiske undersøkelser i Fron 2011-2012. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-101-6. s. 35–47.
 • Gjerpe, Lars Erik (2014). Kontinuitet i jernalderens bosetning. Et utdatert postulat arvet fra 1814-generasjonen? Viking. ISSN 0332-608X. s. 55–75. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjerpe, Lars Erik (2013). Forord. I Gjerpe, Lars Erik (Red.), Oppsummering og arkeometriske analyser. E18-prosjektet Gulli-Langåker Bind 3. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1417-4. s. 5–5.
 • Gjerpe, Lars Erik (2013). De faglige resultatene. I Gjerpe, Lars Erik (Red.), Oppsummering og arkeometriske analyser. E18-prosjektet Gulli-Langåker Bind 3. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1417-4. s. 13–23.
 • Gjerpe, Lars Erik (2013). Om arkeometri, en fornøyd arkeolog og jordbruk i eldre jernalder. Primitive tider. ISSN 1501-0430. s. 33–46.
 • Gjerpe, Lars Erik (2012). Kultur- og naturmiljø Aulielva-Borge østre. I Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (Red.), Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1390-0.
 • Gjerpe, Lars Erik (2012). Naturvitenskaplig samarbeid. I Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (Red.), Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1390-0. s. 21–24.
 • Gjerpe, Lars Erik (2012). Administrative erfaringer. I Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (Red.), Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1390-0. s. 15–20.
 • Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (2012). Forord. I Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (Red.), Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1390-0.
 • Gjerpe, Lars Erik & Lønaas, Ole Christian (2012). Prosjektet og organiseringen av det. I Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (Red.), Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1390-0. s. 11–14.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Kontinuitet og brudd i jernalderens jordbrukssamfunn. Nicolay skrifter. ISSN 0333-2632. 3, s. 7–19.
 • Gjerpe, Lars Erik (2009). Charcoal as source of knowledge of Iron age society. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia. ISSN 1501-6099. 7, s. 135–145.
 • Gjerpe, Lars Erik (2009). Tuft fra 1100- og 1200-tallet på Fyldpå, Vestfold. Varia. ISSN 1504-3266. 71, s. 165–173.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Innledning og bakgrunn. I Gjerpe, Lars Erik (Red.), E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2007. Kulturhistorisk museum.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Prosjektet Langåker-Bommestad. I Gjerpe, Lars Erik (Red.), E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2007. Kulturhistorisk museum.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Formidling. I Gjerpe, Lars Erik (Red.), E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2007. Kulturhistorisk museum.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 1. Innledning. Varia. ISSN 1504-3266. s. 1–6.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 1. Innledning. Varia. ISSN 1504-3266. s. 1–11.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 2. Forskningshistorisk status før utgravingene. Varia. ISSN 1504-3266. s. 13–17.
 • Gjerpe, Lars Erik & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 4. Seierstad 6 - Gravhauger fra yngre romertid og aktivitetsspor fra neolitikum, jernalder og middelalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 29–52.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 5. Eikeberg 8 - Gravhaug fra yngre romertid og udatert hulvei. Varia. ISSN 1504-3266. s. 53–60.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Lie 25 og Solberg 26 - Undersøkelse uten daterbare funn. Varia. ISSN 1504-3266. s. 143–145.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 11. Fyldpå 2 - Dyrkningsspor og bosetningsspor fra bronsealder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 147–162.
 • Gjerpe, Lars Erik & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Kapittel 13. Nordby 52 Heller med boplass fra nøstvettid, neolitikum, bronsealder og jernalder og smieaktivitet fra middelalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 199–234.
 • Gjerpe, Lars Erik & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Kapittel 2. Nordby 1 - Toskipede hus fra neolitikum-bronsealder og boplasspor fra jernalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 7–38.
 • Gjerpe, Lars Erik & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 3. Ringdal 13 - Hus fra romertid-merovingertid og graver fra førromersk jernalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 39–142.
 • Gjerpe, Lars Erik & Rødsrud, Christian Løchsen (2008). Kapittel 4. Rødbøl 19, 20 og 21 - hus og boplasspor fra romertid, jernvinne og graver fra eldre jernalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 143–193.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 5. Gulli 5 og 15 - Bosetningsspor, dyrkningsspor, smie og graver fra bronsealder, jernalder og middelalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 195–224.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 14 - Gulli 3 - Boplasspor fra bronse- og jernalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 325–327.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Martens, Vibeke Vandrup; Lislerud, Anette & Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 15. Fyldpå 1, Emmerød 4, Gulli 6, Eikeberg 7, Tveiten 9 og Bakskjul 11 - undersøkelser uten funn. Varia. ISSN 1504-3266. s. 329–332.
 • Gjerpe, Lars Erik & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 16. Ringdal 31 - Udatert kokegrop i skog. Varia. ISSN 1504-3266. s. 333–334.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 9. Seierstad 8 - Udatert kullgrop. Varia. ISSN 1504-3266. s. 141–142.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 1. Oversikt over materialet. Varia. ISSN 1504-3266. s. 1–6.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 2. Graver. Varia. ISSN 1504-3266. s. 7–20.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 3. Hus. Varia. ISSN 1504-3266. s. 21–43.
 • Gjerpe, Lars Erik (2008). Kapittel 4. Kokegroper og ildsteder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 45–57.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Gjerpe, Lars Erik (2013). Oppsummering og arkeometriske analyser. E18-prosjektet Gulli-Langåker Bind 3. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1417-4. 211 s.
 • Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (2012). Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1402-0. 336 s.
 • Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (2012). Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1390-0. 320 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Gjerpe, Lars Erik (2022). Viking Age Vestfold – a society against the state?
 • Gjerpe, Lars Erik (2022). Bokprat spesial: Det forhistoriske jordbrukssamfunnet i Ås og Ski - nye utgravinger.
 • Gjerpe, Lars Erik (2021). How foreign were the Vikings? A brief review of how what-caused-the-Viking-age-narratives mirror contemporary society.
 • Gjerpe, Lars Erik (2020). Jernalderens steds- og gårdsnavn– et blikk fra feltarkeologien.
 • Gjerpe, Lars Erik (2020). Did the 536 Dust Veil Event start in AD 410?
 • Gjerpe, Lars Erik; Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre & Winther, Torgeir (2019). Arrangert seminar "Dilling og andre store jernalderbosetninger".
 • Ødegaard, Marie; Gjerpe, Lars Erik & Jessen, Mads Dengsø (2019). Sesjon på EAA: "What is a village? Challenging concepts and methods of Iron Age and medieval villages, hamlets and single settlements".
 • Gjerpe, Lars Erik (2019). Arkeologene kommer igjen!
 • Gjerpe, Lars Erik (2019). (Pre)Historic villages of Norway.
 • Gjerpe, Lars Erik (2019). Byggeskikk og bosetningsmønster i yngre bronsealder og jernalder.
 • Gjerpe, Lars Erik (2019). Dilling: Bygninger, dateringer og gårdsstruktur.
 • Gjerpe, Lars Erik & Johannessen, Linnea Syversætre (2018). Jernaldergrenda på Dilling - Frie bønder for to tusen år siden. [Radio]. Rygge.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). En kan ikke forvente å grave frem et gresk tempel hver gang en løfter spaden. [Avis]. Universitas.
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Johannessen, Linnea Syversætre; Gjerpe, Lars Erik & Sæbø, Andreas Ropeid (2018). Her er Østlandets første landsby. [Avis]. Khrono.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Her er Østlandets første landsby. [Avis]. Khrono.
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik & Johannessen, Linnea Syversætre (2018). Arkeologi på Dilling i Rygge - jernalderens bosetning i Rygge.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Et fascinerende funn fra fortiden på Dilling. [Avis]. Byavisa Moss.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Har funnet tre barnegraver på Dilling. [Avis]. Moss avis.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Arkeologisk utgraving Dilling. [TV]. NRK Østfold Distriktsnyheter.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Utgraving Rygge. [TV]. NRK Østfold Distriktsnyheter.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Graver fram sosial ulikhet. [Avis]. Klassekampen.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Treskipede bygninger, grophus og grav. Norark.no.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Kronologi og udgravningsstrategi.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Arkeologene kommer igjen!
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik & Hellan, Jan Kristian (2017). Gårder fra bronse- og jernalder – foreløpige resultater fra Dobbeltspor Dilling. Primitive tider. ISSN 1501-0430. s. 31–40.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). Arkeologene kommer!
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). Hva gjorde egentlig folk i jernalderen? [Radio]. NRK Distrikstporgram Morran i Østfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). Inviterer publikum til det mulige kjempefunnet. [Avis]. Moss Avis.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). Jernalderlandsby på Dilling. Norark.no.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). Fant 2000 år gammel boplass. [Avis]. Dagsavisen Østfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). "Arkeologiske utgravinger i Rygge", intervju i programmet Sommerradio" på NRK Østfold P1. [Radio]. NRK P1 Østfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). "Jernalderlandsby funnet i Østfold", intervju i Studio 2 - P2. [Radio]. NRK P2.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Gulli – gravplass fra vikingtiden.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Vikingtidens bosetning.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Jernalderbosetningen på Østlandet. Byggeskikk og gårdsgrenser.
 • Gjerpe, Lars Erik (2016). Maskinell flateavdekking – historie og virkningshistorie i norsk arkeologi.
 • Gjerpe, Lars Erik (2015). Langhuset – jordbrukernes sentrum i 3000 år. Norgeshistorie.no.
 • Gjerpe, Lars Erik (2015). Kontinuitet i jernalderens bosetning.
 • Gjerpe, Lars Erik (2015). Moving houses. Three aspects of the Three-aisled houses in Iron age Eastern Norway.
 • Gjerpe, Lars Erik (2014). Lange linjer eller raske klipp? Kontinuitet og dynamikk i vikingtidens bebyggelse.
 • Gjerpe, Lars Erik (2012). Sesjoneleder for "Tverrfaglige traverser: Arkeologi som brobygger mellom disipliner?".
 • Gjerpe, Lars Erik (2011). Integrering av naturvitenskap i forvaltningsarkeologien.
 • Gjerpe, Lars Erik (2011). The consequences of ”Haugbrott” for the Viking age research. Gulli - a case study.
 • Gjerpe, Lars Erik (2011). Maktkamp og slekters gang på Gulli.
 • Gollwitzer, Martin; Grindkåsa, Line; Mjærum, Axel Johan; Østmo, Mari Arentz & Gjerpe, Lars Erik (2010). E18-prosjektet Gulli-Langåker: Nye funn og anvendte erfaringer.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Kontinuitet og brudd i romertidens jordbrukssamfunn – det direkte boplassmaterialet fra E18-prosjektet.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Arkeologi - fra registrering via utgraving til endelig resultat.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Gård og grav. Resultater fra E18-utgravingene.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Utgravinger og arkeologiske funn langs E-18 i Vestfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Utgravinger og arkeologiske funn langs E-18 i Vestfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2009). E18-prosjektet Vestfold.
 • Gjerpe, Lars Erik (2009). Om E18-utgravingene i Vestfold sommeren 2009.
 • Gjerpe, Lars Erik (2018). Intercity Dobbeltspor Dilling. Arkeologiske undersøkelser i Rygge kommune, Østfold Årsrapport 2017. Kulturhistorisk museum.
 • Gjerpe, Lars Erik (2017). Effektive hus. Bosetning, jord og rettigheter på Østlandet i jernalder. Bind I og II. 07 Oslo Media.
 • Gjerpe, Lars Erik (2010). Årsrapport 2009. E18-prosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorvei Gulli - Langåker gjennom Tønsberg, Stokke og Sandefjord kommuner, Vestfold. Kulturhistorisk museum.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 4. mars 2022 08:21