Møte nr. 4/2012

15. juni kl. 09.15-13.00

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 15.05.12
  Saksdokument
Sak Ba Besøkstall Vikingskipsmuseet og Historisk museum per 31. mai
  Saksdokument
Sak Bb KHMs forretningsvirksomhet - Riksrevisjonens brev av 24.02.11 og plan for oppfølging av disse
  Saksdokument
Sak Bc Arealdisponering Økern-bygget - mandat for utredningsgruppe
  Saksdokument
Sak Bd Funksjonsanalyse for KHM - utkast til mandat
  Saksdokument
Sak Be Repatriering av gjenstander til Gjoa Haven, Canada
  Saksdokument
Sak Bf Oppnevning av studentrepresentanter til styret for studieåret 2012/2013
  Saksdokument

Ordinære saker

S-11/12 Årsregnskap 2011, regnskap per 1. tertial 2012 og revidert langtidsprognose 2012-2016
  Saksdokument:
  1. Avdelingsdirektørens fremleggsnotat av 07.06.12
  2. Årsregnskap fpr 2011 med virksomhetsrapport
  3. Regnskap 1. tertial 2012 med virksomhetsrapport
  4. Revidert langtidsprognose 2012-2016
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin godkjenning av KHMs årsregnskap 2011. Styret viser til kommentarer og signaler gitt til tertialrapport-1 for 2012 og langtidsprognose 2012-2016, og ber administrasjonen følge opp disse i det videre arbeid med budsjettering og økonomistyring i 2012.
   
S-12/12 Fremtidig museumsmodell for KHM
  Saksdokument:
  1. Museumsdirektørens og styreleders notat av 07.06.12
  2. Uttalelse av 15.05.12 fra Arkeologisk seksjon v/Skre, Solli og Bill
  3. Uttalelse av 05.06.12 fra Utstillings- og publikumsseksjonen v/Wang
  Forslag til vedtak:
  Styret ved KHM anbefaler styret ved UiO å gå inn for å
  - fastlegge "delt løsning for KHM" slik:
 
  • KHMs ulike samlinger og avdelinger deles mellom museumsanlegg på Bygdøy, museumsanlegg på Tullinløkka og sentralmagasin beluggende eksternt (pt. Økern)
  • Middelaldersamlingen overføres til Bygdøy straks de bygningsmessige forhold er tilrettelagt for dette.
  - understreke betydningen av at det umiddelbart bevilges midler til
 
  • Bevaring av utsatte vikingtidsfunn
  • Utvidelse av vikingskipehuset til et tidsmessig vikingtidsmuseum
  • Lokaler for middelaldersamlingen som et bindeledd mellom vikingtid og Norsk Folkemuseums samlinger.
   
S-13/12 Tilsetting i 2 stillinger som post-doc
  Saksdokument:
  1. Innstilling fra museumsdirektøren av 04.06.12
  2. Avtale med universitet om overføring av post-doc.
  3. CVer for 2 innstilte
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i henhold til denne.
   
S-14/12 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis uten forutgående kunngjøring
  Saksdokument:
  1. Innstilling fra museumsdirektøren av 07.06.12
  2. CV for den innstilte
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i henhold til denne.
   
S-15/12 KHMs billettstrategi - delegering av beslutningsmyndighet fra styret til museumsdirektøren
  Saksdokument:
  Avdelingsdirektørens notat av 07.06.12
  Forslag til vedtak:
  Myndigheten til fastsetting av billettpriser og billettstrategi for KHMs museer delegeres fra styret til museumsdirektøren.
   

Drøftingssak

  Møteplan høsten 2012
  Forslag:
  Onsdag 15. august
  Fredag 28. september
  Fredag 9. november
  Fredag 14. desember

 

Publisert 8. juli 2013 13:53 - Sist endret 9. juli 2013 10:41