Analyse av samfunnsverdien til Kulturhistorisk museum og nytt vikingtidsmuseum 2018

Oslo Economics har utarbeidet en analyse av Kulturhistorisk museums sammfunnsverdi og nytteverdien av et nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy. 

kopi av forsiden til analysenSammendrag

Kulturhistorisk museum (KHM) ved Universitet i Oslo er Norges ledende forskningsmuseum innen kulturhistorie, med kunnskapsutvikling og -formidling på høyt internasjonalt nivå. Kulturhistorisk museum forvalter verdensarv og produserer forskning av høy kvalitet.

Gjennom dagens formidling når universitetsmuseet et stadig større publikum i både Norge og utlandet, men omfanget av formidlingen begrenses av arealene de har til rådighet. Et fremtidig vikingtidsmuseum på Bygdøy er viktig for å sikre at Kulturhistorisk museum opprettholder sin ledende posisjon som forskningsinstitusjon på vikingtiden, bedre utnytter formidlingspotensialet sitt og evner å forvalte og bevare den unike samlingen for vikingtiden.

Denne analysen søker å sammenfatte samfunnsverdien av Kulturhistorisk museum sin virksomhet og synliggjøre nytteverdien av et nytt vikingtidsmuseum.

Dokumenter

Publisert 23. aug. 2018 15:57 - Sist endret 6. juni 2019 08:28