English version of this page

Kulturhistorisk museum skal dele

Kulturhistorisk museum skal bidra til kunnskapsbaserte samtaler og meningsdannelse og være til stede der viktige diskusjoner foregår

Deltakelse i offentlige samtaler krever en tydelig avsenderidentitet. Dette er avgjørende for å formidle et tydelig budskap. Museet har derfor utviklet en kommunikasjonsstrategi som skal ligge til grunn for museets samfunnskommunikasjon i årene som kommer.

Kulturhistorisk museum skal ha en utadrettet virksomhet som tar mottaker på alvor. Et museumsbesøk skal gi engasjerende lærdom. Komplekse innsikter og nye oppdagelser skal formidles med språk og virkemidler som skaper vitebegjær.

Museet skal utarbeide en overordnet plan for utstillingsvirksomheten [lenke] i Sentrum, på Bygdøy og på Blindern. Dette skal sikre et helhetlig grep om formidlingen, svare ut dialogen med ulike målgrupper og sikre balansen mellom forutsigbarhet og fornying.

Kulturhistorisk museum skal være en samfunnsrelevant formidlingsarena som er synlig og tilgjengelig

Kulturhistorisk museum har mange ulike formidlingsarenaer med ulikt strategisk potensial. Museet skal ta et tydeligere grep om utviklingen av de ulike arenaene for å bedre utnytte deres egenart og skape synergier dem imellom.

Det er en målsetning å ta et helhetlig grep om utviklingen av museets og Universitetet i Oslos tilstedeværelse i Oslo sentrum. Dette omfatter Vikingtidsmuseet, Tullinløkka med Historisk museum og Nasjonalgalleriet, Frederiks gate 3 og de historiske sentrumsbygningene.

Museet vil være en hovedarena for Universitetet i Oslos formidling i sentrum. Dette innebærer å åpne opp for bredere samarbeid med Universitetet i Oslo om formidlingstilbud og å etablere samarbeid med andre kultur- og formidlingsinstitusjoner for å utvikle og aktualisere museets formidling.

Formidlingsarenaer skal ikke kun oppfattes som tradisjonelle utstillingslokaler, men omfatte digital formidling og strategisk aktivitet også utenfor museumsbygningene og Oslo by. Formidlingen skal både bygge på museets forskningsaktivitet og samlingenes potensial som brobygger mellom folk og institusjoner.

Utgravningsprosjektene er en viktig arena for å møte offentligheten. Her møter publikum kunnskap i produksjon som åpner for nye lærings- og dialogformer. 

Kulturhistorisk museum skal være et av Norges mest attraktive og best besøkte museer, der det tydelig kommer frem hvem og hva museet er, og hvorfor museene er en viktig del av universitetets virksomhet.

Kulturhistorisk museum skal sette fagkunnskap og samlingene inn i et større samfunnsperspektiv

Å være part i en kunnskapsbasert samtale er å gjøre museets forskningsvirksomhet og forvaltning aktuell. Et slikt ansvar hviler både på museet som organisasjon og på den enkelte. Museets publikumsprogrammer skal vise relevansen av museets samlede kunnskapsutvikling hvor institusjonell tilstedeværelse setter agenda sammen med dagsaktuelle hendelser. Kommunikasjonen skal tydeliggjøre den allmennvitenskapelige betydningen i det fag- og temaspesifikke.

Kulturhistorisk museum skal bidra til forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans i utdanning og til livslang læring

Kulturhistorisk museum fungerer i mange sammenhenger som arena for undervisning, men utviklingspotensialet er likevel stort. Museet skal derfor intensivere samarbeidet med fakultetene om å tilby innovativ og arbeidsrelevant utdanning. Arbeidet med å sikre den beste kvaliteten på PhD-utdanningen for museets stipendiater vil fortsette gjennom forskerskolesamarbeidet.

Kulturhistorisk museum skal arbeide for å skape god sammenheng mellom utdanning og kompetansebehov innenfor museums- og kulturarvsfeltet. Museet skal være et kunnskapssenter og en kompetanseressurs for forvaltningen.

I et perspektiv av livslang læring er også samhandlingen med skoleverket av stor betydning og gjensidig interesse. Gjennom å vekke interessen for vitenskap og forskning, kan universitetsmuseenes omfattende kontakt med skolen, bidra til å sikre motivasjon og langsiktig rekruttering til Universitetet i Oslo.

Publisert 2. juni 2020 07:55 - Sist endra 31. mai 2022 19:11