Kulturhistorisk museum skal samle

Kulturhistorisk museum skal bidra aktivt til utvikling av forskningsinfrastruktur og tilgjengeliggjøring av dataressurser

Samlingene skal bli mer tilgjengelig både for forskning, formidling og læring gjennom forbedret infrastruktur. Det er en målsetning at samlingene skal være tilgjengelig på både norsk og engelsk og med sømløse koblinger mellom ulike datasett og infrastrukturelle verktøy.

Kulturhistorisk museum skal ta en aktiv rolle i arbeidet med å utvikle standarder og finne langsiktige løsninger for samlingsforvaltning. Ved å utvikle et nasjonalt og internasjonalt ledende fagmiljø innen samlingsforvaltning, skal Kulturhistorisk museum styrke innovasjon innen teknologi, metodikk og forvaltningsstandarder. Gjennom videreutvikling og deling av museets analysefasiliteter skal museet være en attraktiv tilbyder av infrastruktur til forskning i kulturarvsfeltet.

Kulturhistorisk museum skal forvalte samlingen bærekraftig og langsiktig

Samlingene skal være en åpen, dynamisk, vitenskapelig ressurs som utvikles og forvaltes med klare forskningsstrategiske ambisjoner. Dette skal skje ved å oppdatere og fornye planverket for samlingene og skjerpe det strategiske perspektivet i innsamlingen fra feltarbeid og utgravningsvirksomhet.

Svært gode magasin- og laboratoriefasiliteter er avgjørende for en bærekraftig og kunnskapsbasert samlingsforvaltning. En avklaring av museets framtidige magasinløsning og en forankring av denne i Universitetet i Oslos overordnede strategiske prioriteringer, er et viktig strategisk mål. Museet primære målsetning er at en framtidig magasinløsning kan realiseres i nær tilknytning til museets sentrumsarealer.

Kulturhistorisk museum skal være en ansvarsfull forvalter av vår felles hukommelse

Gjennom samlingene og museets samlede kompetanse forvalter og utvikler Kulturhistorisk museum samfunnets kunnskap om de eldste tider, vitenskapens historie og det mangfold av samfunnsliv og kulturuttrykk som menneskelivet utfolder seg gjennom.

Det er en økende bevissthet rundt samlingenes betydning som kulturarv og identitetsbygger. Dette engasjementet utfolder seg både nasjonalt og globalt, og museet skal ta vare på denne arven på vegne av verdenssamfunnet. Forvaltningen skal være kritisk og med bevissthet om de intellektuelle og politiske rammene for dette arbeidet. Museet skal gi en kulturhistorisk fortolkning av den verden vi er en del av. Globale historier skal kobles til nasjonale og lokale perspektiver og Norges historie forståes som en del av en større virkelighet.

Kulturhistorisk museum skal være en kulturforvalter i skjæringspunktet mellom tradisjon og fornyelse

Kulturhistorisk museum er medforvalter av en akademisk tradisjon med dype historiske røtter. Universitetet i Oslo bygger på en helhetsforståelse av universitetslivet som et samspill mellom forskning, læring, utdanning og samfunnsengasjement. På samme måte forvalter museet en helhetlig forståelse av samspillet mellom museets forskningsvirksomhet, samlingsforvaltningen og vår utadrettede virksomhet. Denne arven skal forvaltes og utvikles videre i 2020-årene og da med et særskilt blikk på virksomhetens samfunnsaktualitet. Kulturhistorisk museum skal gjennom sin virksomhet vise samfunnsrelevansen av vår institusjonelle tradisjon.

Publisert 2. juni 2020 07:54 - Sist endra 17. des. 2021 12:24