Møte nr. 5/2012

15. august kl. 09.15-13.00

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 15.06.12
  Saksdokument
Sak Ba Besøkstall Vikingskipsmuseet og Historisk museum per 31. juli
  Saksdokument
Sak Bb Brev til Folkemuseet og Sametinget om avtale om tilbakeføring av samisk samling
  Saksdokument
Sak Bc KHMs nye forskningsråd - mandat
  Saksdokument

Ordinære saker

S-17/12 Endelig søknad til Norges Forskningsråd om senter for ffremragende forskning (SFF) innen vikingtid - ViS: Centre for Viking-Age Studies
  Saksdokument:
  1. Museumsdirektørens og avdelingsdirektørens fremleggsnotat av 07.08.12
  2. Prosjektbeskrivelse SFF-søknad av 07.08.12
  3. Letter of Intent av 07.08.12
  4. Overordnet budsjett 2013-2022 SFF-søknad av 12.07.12
  5. "Regler for organisering av Centre for Viking-Age Studies (ViS) ved KHM"
  6. Avtale mellom KHM og ViS
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til at søknaden om et senter for fremragende forskning innen vikingtid ("ViS") fremmes overfor NFR på grunnlag av foreliggende forslag til prosjektbeskrivelse, budsjett og styringsdokumenter.
   
S-18/12 Årsregnskap 2011
  Saksdokument:
  1. Avdelingsdirektørs og økonomileders fremleggsnotat m/regnskapstabeller av 17.07.12
  2. Regnskapsoversikt 2011 fordelt på seksjoner
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin godkjenning av KHMs¨årsregnskap for 2011.
   
S-19/12 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1108) ved Fornminneseksjonen - vikariat 01.09.12-31.04.16
  Saksdokument:
  1. Innstilling fra museumsdirektøren av 02.08.12
  2. Sakkyndig komités bedømmelse av 31.05.12
  3. Søknad med CV fra innstilte søkere
  4. Kunngjøringstekst
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i henhold til denne.

 

Publisert 8. juli 2013 09:28 - Sist endret 8. juli 2013 10:15