Retningslinjer for ansettelse av stipendiater ved Kulturhistorisk museum

Retningslinjer vedtatt av Kulturhistorisk museums styre 7. november 2012 og 8. februar 2019.

Retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger

I henhold til  UiOs retningslinjer

Søknader til stipendiatstillinger ved KHM skal inneholde realistiske budsjetter. Dersom det er behov for driftsbudsjetter ut over ordinære driftsmidler, så må dette fremgå tydelig i søknaden. Ordinære driftsmidler for stipendiater ved KHM er 30.000 kr. pr. år, totalt 90.000 kr.

Stipendiatperioden

  1. Som hovedregel ansettes stipendiater ved KHM for tre år.
  2. Ved stipendperiodens utløp opphører tilbud om arbeidsplass og veiledning ved KHM, med mindre det foreligger særskilte avtaler knyttet til det enkelte prosjekt. Eventuelle avvik fra denne normen besluttes av seksjonsleder i samråd med museumsdirektøren.

Rapportering og progresjon

Veileder og stipendiat skal hvert halvår rapportere til museumsdirektøren om fremdriften i prosjektet. Ved eventuelle avvik fra oppsatt progresjonsplan eller andre avvik innkalles begge til møte med direktøren. Slike møter skal ha til formål å fastslå årsaken til avvik og å fastlegge en ny progresjonsplan.

Veilederansvar

Veileder er formelt og reelt prosjektleder, og dermed også ansvarlig overfor museet for prosjektenes fremdrift. Veileder er ansvarlig for at faglige og økonomiske rammer for prosjektet overholdes, og er ansvarlig for å avklare eventuelle avvik overfor museumsdirektøren. For å styrke veilederrollen skal det avholdes årlige veilederseminarer.

Gjennomføringsstipend

Ordningen gjelder alle stipendiater med 3-års ansettelse ved Kulturhistorisk museum og innebærer tilbud om forlenget ansettelse etter innlevering av doktoravhandlingen.
Intensjonen med ordningen er å redusere gjennomføringstiden og øke antallet avlagte doktorgrader ved museet. Gjennomføringsstipendet skal brukes som et viderekvalifiseringstiltak med det siktemål å øke bredden på stipendiatenes kompetanse.

 

Praktisering av ordningen med gjennomføringsstipend

Hvem omfattes av ordningen

Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år vil få tilbud om 12 måneders gjennomføringsstipend.
Ordningen omfatter doktorgradsstipendiater KHM har arbeidsgiveransvar for, inkludert stipendiater fra NFR som er ansatt ved KHM. Ordningen omfatter ikke stipendiater med 4 års ansettelse inkludert 25 % arbeidsplikt. Ordningen omfatter heller ikke dr.philos.-kandidater.

Gjennomføringstid

Grensen på 3 år er absolutt. Det betyr at man ikke vil få 6 måneder stipend dersom man leverer etter for eksempel 3 år + 1 uke. Perioder med sykemeldinger og uttak av lov- og tariffestede permisjoner (svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon eller annen velferdspermisjon), vil trekkes fra den samlede tiden fra påbegynt stipend og vil derfor ikke ha konsekvenser for den enkeltes mulighet til å motta gjennomføringsstipend. Dette gjelder også ved redusert stilling pga. omsorg for barn og nær familie.

Gjennomføringsstipendet gis for 12 måneder

KHM varsles 6 mnd før innlevering.

De som ønsker gjennomføringsstipend og tror de vil klare å levere avhandlingen innenfor tidsgrensene, skal skriftlig varsle KHM, ved forskningsrådgiver eller seksjonsleder, senest 6 måneder før planlagt innlevering.

Planlegging av gjennomføringsstipendperioden

Seksjonslederne er forpliktet til å holde seg orientert om sine stipendiaters progresjon, med tanke på å kunne inkludere mottakerne av gjennomføringsstipend i sine planer.

Eksempler på oppgaver som kan inngå i ordningen:

  • Deltakelse i arbeidet med planlegging og gjennomføring av faglige seminarer og konferanser.
  • Deltakelse i utforming av relevante forskningsprosjekter og/eller søknader om ekstern finansiering.
  • Utforming av post doc.-prosjekter eller andre forskningsprosjekter.
  • Vitenskapelig arbeid i forlengelse av doktorgradsavhandlingen, f.eks. skrive vitenskapelig artikkel.
  • Popularisering av egen forskning eller annet formidlingsarbeid.
  • Utstillingsarbeid.
  • Samlingsarbeid og kulturminneforvaltning.

Det kan være aktuelt å knytte stipendiatene til faglig relevant arbeid ved andre seksjoner.

Det nærmere innholdet i gjennomføringsstipendet for den enkelte avtales med seksjonsleder. Det må her tas hensyn til hvilke kompetansehevingstiltak KHM kan tilby, samt hvilke tiltak som er særlig aktuelle for kandidaten. Når stipendiatperioden avsluttes, skal seksjonsleder attestere hvilke kompetansefremmende oppgaver kandidaten har gjennomført. KHM forutsetter at det vil være snakk om meritterende og faglig relevant arbeid, og det skal inngås en skriftlig avtale om innholdet i arbeidet ved avtaleperiodens start.

Mottakerne av stipendet skal som hovedregel tiltre umiddelbart etter avlevering av avhandlingen.

KHM fullfinansierer ordningen.

Før innlevering av avhandling

Før innlevering av avhandling til bedømmelse:

Seksjonsleder skal to uker før forventet innlevering varsle KHMs personalavdeling og oversende a) avtalen om stipendiatens arbeid og b) veilederens skriftlige anbefaling. Kopi av varslingen m/vedlegg skal sendes forskningsrådgiver. Av veilederens anbefaling skal det fremgå at han/hun har lest det ferdigstilte avhandlingsmanuset og anser dette som klart til bedømmelse.

Iverksettelse av gjennomføringsstipendperioden

Det utarbeides en egen arbeidskontrakt for gjennomføringsstipendperioden. Denne kontrakten trer i kraft fra dagen etter avslutning av ordinær stipendperiode. Gjennomføringsstipendiaten fortsetter med det lønnstrinn vedkommende hadde ved avslutning av ordinær stipendperiode.

Publisert 16. nov. 2012 10:16 - Sist endret 18. nov. 2020 15:48