English version of this page

Stipendiater ved Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk museum har åtte stipendiathjemler og hvert år lyses det ut to åpne stipendiatstillinger innenfor museets satsingsområder, mens to av hjemlene til enhver tid er forbeholdt andre forskningsbehov som oppstår ved museet. I tillegg har museet flere stipendiater tilsatt i stillinger med ekstern finansiering. Flertallet av museets stipendiater er PhD-studenter, men museet tilsetter også i post.doc.-stillinger. Stillingene lyses ut på universitetets nettsider, i NAVs stillingsbaser og den europeiske mobilitetsportalen EURAXESS.

Kulturhistorisk museum har ikke en egen forskerutdanning. Stipendiater som tilsettes ved museet må derfor søke opptak på forskerutdanningene ved det fakultetet som tilbyr forskerutdanning innen det aktuelle fagfeltet. Museet legger imidlertid stor vekt på å knytte stipendiater til museets forskere og forskningsmiljøer.

For ytterligere informasjon ber vi deg ta kontakt med museets forskningsrådgiver.

Kulturhistorisk museums satsningsområder

Kulturhistorisk museum driver nyskapende forskning av høy kvalitet i nært samspill med formidling og forvaltning av kultur og kulturarv.

Kulturhistorisk museums forskergrupper

Kulturhistorisk museums forskergrupper arbeider med temaer innenfor museets forskningsområder. Forskergruppene inngår i internasjonale nettverk, arrangerer seks åpne Kulturhistorisk museum-seminarer hvert år, og deltar i Forskningens dag.

Forskerutdanning

Her finner du reglementet for forskerutdanningen ved Kulturhistorisk museum.

Forskningstermin

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin.