English version of this page

Forskergrupper

Kulturhistorisk museums forskergrupper har en solid forankring i museets satsningsområder og tildeles årlig midler fra Kulturhistorisk museums Forskningsråd til kollektive tiltak som fremmer de temaene gruppene forsker på. Hver forskergruppe har flere prosjekter og delprosjekter som griper inn i hverandre og bidrar til en dynamisk utvikling av temaene som utforskes.

Forskergruppen BOL har som formål å styrke forskningen omkring landskapsutnyttelsen og bosetningshistorikken i jernalder, og knytte denne tettere opp mot resultatene fra KHMs forvaltningsundersøkelser. Hvordan har mennesket innrettet seg i landskapet, og hvilke strategier har man valgt i ulike typer sosialt og topografisk landskap?

ViS arbeider med en rekke prosjekter innenfor vikingtid, og sikter mot å undersøke de gjennomgripende forandringer som de skandinaviske samfunnene gjennomgikk i perioden 700-1100. Mobilitet, økonomi, teknologi, identitet, etnisitet, demografi og sentralisering er sentrale stikkord for vår forskning.

Meir informasjon om Eldre steinalderns pionerer i nordvestlige Europa finst på prosjektet sine engelske sider.

Målsetningen med prosjektet Frelsens økonomi i middelalderen er å komme nærmere en forståelse av enkeltindivider som praktiserte sin religion i møte med kirke, prest og katolsk liturgi. Sentrale problemstillinger for oss er: Hvordan forsto enkeltmennesker sitt liv på jorden og hvilke oppfatninger hadde de av frelse? Hva måtte til for å oppnå frelse og en plass i Guds himmelrike? Hvilke virkemidler brukte middelalderens mennesker for å oppnå frelse i møtet med kirke, prest og liturgi? Hvilken økonomisk rolle spilte pengeoffer for kirkens inntekter, økonomiske overføringer og monetarisering i middelaldersamfunnet?

Hvordan får objekter, steder, og praksiser en plass i det globale museet? Dette prosjektet tar utgangspunkt i hva vi som et museum allerede vet og hva vi gjør. Hele den akademiske staben på KHM produserer heritage, som arkeologer, i kulturminneutgravinger, i sin rådgivende rolle overfor Riksantikvaren, som konservatorer, samlingsansvarlige, kuratorer, utstillingsdesignere, magasinforvaltere og som antropologer.

For å reflektere over hva vi faktisk gjør, og med hvilke konsekvenser, så innbyr Housing Heritage til en komparativ utforsking av hvordan kulturarv gjøres, og fellestrekk i produksjonen av kulturminner, verdensarv, museumsgjenstander, etnografiske samlinger og arkeologiske gjenstander.

Forskergruppen er i utgangspunktet knyttet til forvaltningsprosjektet E18-Rugtvedt-Dørdal, Bamble, Telemark, som begynte i 2013 og avsluttes i 2016, men appellerer til alle steinalder- og kystforskere.

Forskergruppe knyttet til E18-prosjektet Tvedestand–Arendal ved Kulturhistorisk museum.