English version of this page

Forskargrupper

Kulturhistorisk museums forskargrupper har ei solid forankring i satsningsområda til museet, og vert åreleg tildelt midlar frå Kulturhistorisk museums Forskningsråd til kollektive tiltak som fremjar dei temaa gruppene forskar på. Kvar forskargruppe har fleire prosjekt og delprosjekter som grip inn i kvarandre og bidreg til ei dynamisk utvikling av temaa som vert utforska.

Forskergruppen BOL har som formål å styrke forskningen omkring landskapsutnyttelsen og bosetningshistorikken i jernalder, og knytte denne tettere opp mot resultatene fra KHMs forvaltningsundersøkelser. Hvordan har mennesket innrettet seg i landskapet, og hvilke strategier har man valgt i ulike typer sosialt og topografisk landskap?

ViS arbeider med en rekke prosjekter innenfor vikingtid, og sikter mot å undersøke de gjennomgripende forandringer som de skandinaviske samfunnene gjennomgikk i perioden 700-1100. Mobilitet, økonomi, teknologi, identitet, etnisitet, demografi og sentralisering er sentrale stikkord for vår forskning.

Hvordan får objekter, steder, og praksiser en plass i det globale museet? Dette prosjektet tar utgangspunkt i hva vi som et museum allerede vet og hva vi gjør. Hele den akademiske staben på KHM produserer heritage, som arkeologer, i kulturminneutgravinger, i sin rådgivende rolle overfor Riksantikvaren, som konservatorer, samlingsansvarlige, kuratorer, utstillingsdesignere, magasinforvaltere og som antropologer.

For å reflektere over hva vi faktisk gjør, og med hvilke konsekvenser, så innbyr Housing Heritage til en komparativ utforsking av hvordan kulturarv gjøres, og fellestrekk i produksjonen av kulturminner, verdensarv, museumsgjenstander, etnografiske samlinger og arkeologiske gjenstander.