English version of this page

Forskargrupper

Internasjonal arkeologi står i dag ved eit historisk vegskilje som er danna av dreiinga mot Open vitskap (Open Science) og mogelegheita til å utvikle og utnytte aggregerte datasett (Big data) i forskinga.

Kystlandskap

KHMs forskergruppe PrehCOAST er del av det internasjonale forskernettverket «PrehCOAST – Coast-inland dynamics in hunter-gatherer societies». Nettverkets mål er å utforske den forhistoriske kystsonens rolle som bindeledd mellom hav og innland i et internasjonalt, komparativt og interdisiplinært perspektiv.

Dukke av en mann med kort hår, bart og skjegg.

Korleis får objekt, stader, og praksisar ein plass i det globale museet? Dette prosjektet tek utgangspunkt i kva vi som eit museum allereie veit og kva vi gjer. Heile den akademiske staben på KHM produserer kulturarv, som arkeologar, i kulturminneutgravingar, i si rådgjevande rolle overfor Riksantikvaren, som konservatorar, samlingsansvarlege, kuratorar, utstillingsdesignerar, magasinforvaltarar og som antropologar.

For å reflektere over kva vi faktisk gjer, og med kva konsekvensar, så innbyr Housing Heritage (HH) til ei komparativ utforsking av korleis kulturarv blir gjort, og fellestrekk i produksjonen av kulturminne, verdsarv, museumsgjenstandar, etnografiske samlingar og arkeologiske gjenstandar.

Nærbilde av smykke fra vikingtiden.

3D-modeller er nyskapende data som utvider vår evne til å bearbeide informasjon og til å teste nye og innovative forskningsmetoder.

Bilde av en døråpning, ser landskapet i bakgrunnen.

Forskergruppens overordnete tematikk er maktens materialitet. Med utgangspunkt i nyere samfunnsteoretiske perspektiver vil vi undersøke et bredt spekter av politiske prosesser.

Gamle mynter

Forskergruppe på mynt- og pengehistorie i vikingtid og middelalder.

Nærbilde av mynt og små gjenstander.

Kulturgjenstander blir i økende omfang omsatt gjennom internasjonale kriminelle nettverk. Såkalte «ulovlige gjenstander» kan stamme fra krigs- og konfliktområder, ulovlige metallsøkerfunn, tyveri fra museer og eldre samlinger med ukjent opphav. Forebygging av kulturkriminalitet og forskning på feltet krever samarbeid mellom forskere, museer, politi, tollvesen, påtalemyndighet, statsforvaltning og internasjonale NGO’er.

Nærbilde av fisk

Vårt hovedmål er å utfordre den konseptuelle dikotomien mellom det "mesolittiske" og det "neolittiske" ved å sette søkelys på dyre- og planteforvaltning blant forhistoriske jeger-, fisker- og samlersamfunn.

ViS arbeider med ei rekkje prosjekt innanfor vikingtid, og siktar mot å undersøkje dei gjennomgripande endringane som fann stad i dei skandinaviske samfunna i perioden 700-1100. Mobilitet, økonomi, teknologi, identitet, etnisitet, demografi og sentralisering er sentrale stikkord for vår forsking.