English version of this page

Forskargrupper

Kulturhistorisk museums forskargrupper har ei solid forankring i satsingsområda til museet, og det blir årleg tildelt midlar frå Kulturhistorisk museums Forskningsråd til kollektive tiltak som fremjar dei tema som gruppene forskar på. Kvar forskargruppe har fleire prosjekt og delprosjekter som grip inn i kvarandre og bidreg til ei dynamisk utvikling av tema som vert utforska.

Internasjonal arkeologi står i dag ved eit historisk vegskilje som er danna av dreiinga mot Open vitskap (Open Science) og mogelegheita til å utvikle og utnytte aggregerte datasett (Big data) i forskinga.

ViS arbeider med ei rekkje prosjekt innanfor vikingtid, og siktar mot å undersøkje dei gjennomgripande endringane som fann stad i dei skandinaviske samfunna i perioden 700-1100. Mobilitet, økonomi, teknologi, identitet, etnisitet, demografi og sentralisering er sentrale stikkord for vår forsking.

Bildet kan inneholde: kropp av vann, kyst, shore, hav, head.

KHMs forskergruppe PrehCOAST er del av det Internasjonale Forskernettverket «PrehCOAST – Coast-inland dynamics in hunter-gatherer societies». Nettverkets mål er å utforske den forhistoriske kystsonens rolle som bindeledd mellom hav og innland i et internasjonalt, komparativt og interdisiplinært perspektiv.

Korleis får objekt, stader, og praksisar ein plass i det globale museet? Dette prosjektet tek utgangspunkt i kva vi som eit museum allereie veit og kva vi gjer. Heile den akademiske staben på KHM produserer kulturarv, som arkeologar, i kulturminneutgravingar, i si rådgjevande rolle overfor Riksantikvaren, som konservatorar, samlingsansvarlege, kuratorar, utstillingsdesignerar, magasinforvaltarar og som antropologar.

For å reflektere over kva vi faktisk gjer, og med kva konsekvensar, så innbyr Housing Heritage (HH) til ei komparativ utforsking av korleis kulturarv blir gjort, og fellestrekk i produksjonen av kulturminne, verdsarv, museumsgjenstandar, etnografiske samlingar og arkeologiske gjenstandar.

.

3D-modeller er nyskapende data som utvider vår evne til å bearbeide informasjon og til å teste nye og innovative forskningsmetoder.

Bilde av en døråpning, ser landskapet i bakgrunnen.

Forskergruppens overordnete tematikk er maktens materialitet. Med utgangspunkt i nyere samfunnsteoretiske perspektiver vil vi undersøke et bredt spekter av politiske prosesser.

Gamle mynter

Forskergruppe på mynt- og pengehistorie i vikingtid og middelalder.

Bildet kan inneholde: tre, skrift, valuta, gjenstand, metall.

Kulturgjenstander blir i økende omfang omsatt gjennom internasjonale kriminelle nettverk. Såkalte «ulovlige gjenstander» kan stamme fra krigs- og konfliktområder, ulovlige metallsøkerfunn, tyveri fra museer og eldre samlinger med ukjent opphav. Forebygging av kulturkriminalitet og forskning på feltet krever samarbeid mellom forskere, museer, politi, tollvesen, påtalemyndighet, statsforvaltning og internasjonale NGO’er.

Nærbilde av fisk

Vårt hovedmål er å utfordre den konseptuelle dikotomien mellom det "mesolittiske" og det "neolittiske" ved å sette søkelys på dyre- og planteforvaltning blant forhistoriske jeger-, fisker- og samlersamfunn.