English version of this page

Forskargrupper

Kulturhistorisk museums forskargrupper har ei solid forankring i satsningsområda til museet, og vert åreleg tildelt midlar frå Kulturhistorisk museums Forskningsråd til kollektive tiltak som fremjar dei temaa gruppene forskar på. Kvar forskargruppe har fleire prosjekt og delprosjekter som grip inn i kvarandre og bidreg til ei dynamisk utvikling av temaa som vert utforska.

Forskergruppen BOL har som formål å styrke forskningen omkring landskapsutnyttelsen og bosetningshistorikken i jernalder, og knytte denne tettere opp mot resultatene fra KHMs forvaltningsundersøkelser. Hvordan har mennesket innrettet seg i landskapet, og hvilke strategier har man valgt i ulike typer sosialt og topografisk landskap?

ViS arbeider med en rekke prosjekter innenfor vikingtid, og sikter mot å undersøke de gjennomgripende forandringer som de skandinaviske samfunnene gjennomgikk i perioden 700-1100. Mobilitet, økonomi, teknologi, identitet, etnisitet, demografi og sentralisering er sentrale stikkord for vår forskning.

Meir informasjon om Eldre steinalderns pionerer i nordvestlige Europa finst på prosjektet sine engelske sider.

Målsetningen med prosjektet Frelsens økonomi i middelalderen er å komme nærmere en forståelse av enkeltindivider som praktiserte sin religion i møte med kirke, prest og katolsk liturgi. Sentrale problemstillinger for oss er: Hvordan forsto enkeltmennesker sitt liv på jorden og hvilke oppfatninger hadde de av frelse? Hva måtte til for å oppnå frelse og en plass i Guds himmelrike? Hvilke virkemidler brukte middelalderens mennesker for å oppnå frelse i møtet med kirke, prest og liturgi? Hvilken økonomisk rolle spilte pengeoffer for kirkens inntekter, økonomiske overføringer og monetarisering i middelaldersamfunnet?

Hvordan får objekter, steder, og praksiser en plass i det globale museet? Dette prosjektet tar utgangspunkt i hva vi som et museum allerede vet og hva vi gjør. Hele den akademiske staben på KHM produserer heritage, som arkeologer, i kulturminneutgravinger, i sin rådgivende rolle overfor Riksantikvaren, som konservatorer, samlingsansvarlige, kuratorer, utstillingsdesignere, magasinforvaltere og som antropologer.

For å reflektere over hva vi faktisk gjør, og med hvilke konsekvenser, så innbyr Housing Heritage til en komparativ utforsking av hvordan kulturarv gjøres, og fellestrekk i produksjonen av kulturminner, verdensarv, museumsgjenstander, etnografiske samlinger og arkeologiske gjenstander.

Forskergruppen er i utgangspunktet knyttet til forvaltningsprosjektet E18-Rugtvedt-Dørdal, Bamble, Telemark, som begynte i 2013 og avsluttes i 2016, men appellerer til alle steinalder- og kystforskere.