English version of this page

Centre for Viking-Age Studies (ViS)

ViS arbeider med en rekke prosjekter innenfor vikingtid, og sikter mot å undersøke de gjennomgripende forandringer som de skandinaviske samfunnene gjennomgikk i perioden 700-1100. Mobilitet, økonomi, teknologi, identitet, etnisitet, demografi og sentralisering er sentrale stikkord for vår forskning.

Skandinavias største gullskatt fra vikingtid er funnet i 1834 på gården Hon i Øvre Eiker, Buskerud. Skatten, som veier over 2,5 kilo, er lagt ned en gang i siste fjerdedel av 800-årene. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Eirik Irgens Johnsen.

En viktig målsetning er å aktivisere det omfattende og stadig voksende vikingtidsmaterialet fra Kulturhistorisk museums utgravninger og samlinger. Vi arbeider med ulike tverrvitenskapelige tilnærminger, og naturvitenskapelige metoder står sentralt i flere av medlemmenes prosjekter. Forskergruppen orienterer seg mot et internasjonalt forskningsmiljø, og opprettholder og videreutvikler forskernettverkene som ble etablert i forbindelse med SFF-prosessen 2010-2012. Resultatene av forskningen formidles til et bredt publikum.

ViS ble stiftet i 2010 og har blant annet vært SFF-finalist (2012) og gjennomført ViS-konferansene Markedets makt (2013) og Skandinavia: ett, tre eller mange? (2014). Pågående prosjekter er:

  • Fellesprosjekt: Digitalisering av Amtskartene
  • Fellesprosjekt: Nytt vikingtidsmuseum. Planlegging og gjennomføring av forskningsprogrammet Hvorfor vikinger? (arbeidstittel). Programmet har et todelt sikte: Å sikre det kunnskapsmessige grunnlag for utstillingene i Nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy, og å utvikle forskningspraksiser som på ulike måter kan slå bro mellom publikum og forskning.
  • Konferanse: ViS-konferansen 2015: Vikings: Beyond Boundaries, 2.-4. desember.
  • Publikasjon: Viking Age Transformations: Trade, Craft and Resources in western Scandinavia, med bearbeidede innlegg fra ViS-konferansen 2013
  • Publikasjon: Viking-Age Scandinavia: One, three or many? med bearbeidede innlegg fra ViS-konferansen 2014

Hvert enkelt medlem av forskergruppen har i tillegg flere individuelle prosjekter.

Gruppen har jevnlige møter med utveksling og utvikling av faglig kunnskap og planlegging av videre aktivitet. Gruppen bestreber seg på å integrere forskerrekrutter i sitt arbeid, både i delprosjekter, konferanser og publikasjoner. Til ViS-konferansen 2014 ble det delt ut stipend til én nyutdannet master og én PhD for å forberede konferanseinnlegg.

Publisert 16. feb. 2015 09:25 - Sist endret 31. okt. 2018 13:51