English version of this page

Archaeology by proxy

Internasjonal arkeologi står i dag ved et historisk veiskille dannet av dreiningen mot Åpen vitenskap (Open Science) og muligheten til å utvikle og utnytte aggregerte datasett (Big data) i forskningen.

Om gruppen

Åpen vitenskap baner vei for transparente og etterprøvbare analyser samt en demokratisering av kunnskap og data, mens tilnærminger basert på aggregerte datasett gir oss anledning til å utforske arkeologiske problemstillinger med perspektiver som hittil ikke har vært mulig gjennom små og begrensete datasett eller kasusstudier.

Hovedmålet med forskergruppen Archaeology by proxy er å skape et produktivt miljø for bruk av arkeologiske og paleøkologiske proxydata (stedfortredende data) ved KHM, og videre integrere og modellere slike data i studier av populasjonsdynamikk, bosetningshistorie og økologisk endring. Ved å integrere ulike datasett tar forskergruppen sikte på å studere endringsmønstre gjennom Holocene og bidra til økt forståelse av hvordan forholdet mellom menneske og økologi har påvirket kulturell endring.

Gruppen skal arbeide med utgangspunkt i følgende to grunnaspekter:

  1. Big-data tilnærming: Vi vil utnytte aggregerte data som ligger i KHMs databaser og andre åpne databaser som Askeladden. Eksempler er C14-dateringer, graver fra jernalder, gjenstandsmateriale samt romlig og tidsmessig distribusjon av registrerte og utgravde lokaliteter. Vi vil også utforske potensialet som er i å systematisere og analysere andre data fra KHMs samlinger/arkiver for å studere økologisk grunnlag for bosetningsutvikling og populasjonsdynamikk; eksempelvis pollenanalyser, vedartstyper/trekull, artsbestemt dyrebeinsmateriale og daterte makrofossiler som korn mm. Presis tidfesting og kartfesting av dataene er viktig, og gjennom KHMs C14-database, som er under utvikling.
  2. Åpen forskning: Det andre aspektet som ligger til grunn for gruppens arbeid, er et mål om være en drivkraft i utviklingen av en mer bevisst holdning til Åpen vitenskap ved KHM. Det er en tydelig sammenheng mellom Big-data tilnærminger og Åpen vitenskap, og datadreven arkeologi har vært viktig drivkraft for særlig deling/publisering av data og utvikling og deling av nye analyseverktøy. KHM og norsk arkeologi er langt fremme på dette feltet med strukturerte og åpne databaser samt digital tilgjengeliggjøring av f.eks. utgravningsrapporter. Dette er primært knyttet til museets forvaltningsoppgaver, og denne forskergruppen vil jobbe for at Åpen vitenskap-prinsippene utvikles i enda større grad innenfor forskningen vi utfører på disse data og generelt ved KHM.

Gruppen har som målsetning å utvikle forståelse av kulturhistoriske spørsmål og problemstillinger. Spørsmålene vi stiller er tett knyttet til arkeologi, men metodene og strategiene vi skal jobbe etter, er sterkt og tydelig integrert i arbeidet på Seksjon for samlingsforvaltning og Gruppe for digital dokumentasjon gjennom fokus på databaser, bruk og modellering av romlige data, arkivering og deling/tilgjengeliggjøring av data (for eksempel ADED).

 

Publisert 13. mars 2020 08:18 - Sist endret 19. mars 2020 11:01