English version of this page

Kulturhistorisk museum – et museum som er tydelig til stede

Kulturhistorisk museum skal være et museum som er tydelig til stede i kraft av viten, vidsyn og verdier.

Bildet kan inneholde: vann, verden, himmel, bygning, sky.

Kulturhistorisk museum er Norges ledende forskningsmuseum innen kulturhistorie. Som del av Universitetet i Oslo driver museet utvikling og formidling av kunnskap på høyt internasjonalt nivå. Museet driver forskning innen nordisk og klassisk arkeologi, etnografi og sosialantropologi, numismatikk, runologi, kunsthistorie og ikonografi, universitets- og vitenskapshistorie, museologi, kjemi og konserveringsvitenskap.

Museets visjon syner museets tre kjerneoppgaver

Vår forskning skal gi viten, våre samlinger og vår kompetanse er våre fremste verdier, og i kraft av disse ser vi ut mot kultur- og samfunnsliv og deler museets viten og verdier med alle som vil lære og oppleve.  Vidsyn i form av ettertenksomhet og begrunnelse er museets viktigere samfunnsbidrag.  Å forstå, samle og dele er derfor våre fremste verktøy som museum.

Samfunnsoppdrag

Kulturhistorisk museums samfunnsoppdrag er å forske, forvalte og utvikle universitetets vitenskapelige samlinger og engasjere seg i samfunnet gjennom utstillingsvirksomhet og annen formidling.

Museet er myndighet i kulturminnevernet med ansvar for utgravninger og gjenstander fra Norges oldtid og middelalder i sør- og østlandsfylkene. Myndigheten omfatter også ansvar for myntfunn og inn- og utførsel av oldsaker og etnografika fra Norge.

Samfunnsoppdraget utøves i tråd med universitetets kjerneverdier basert på akademisk frihet, politisk uavhengighet, etterrettelighet og langsiktig utvikling.

Vår etos

Vår etos skal vise vei og definere hvordan KHM ønsker å fremstå i handling hos ledelse og ansatte. Vår etos er verdibaserte handlingsidealer og holdninger, og skal fungere i tråd med KHMs visjon, S2030 og vårt samfunnsoppdrag. Troverdig, åpen og utforskende er begrep som skal inspirere ledelse og ansatte til hvordan vi skal utøve vårt samfunnsoppdrag i praksis.

Åpen

Vi skal dele med andre og være lyttende. Vi skal være åpne for at vi har noe å lære av hverandre. Slik skaper vi rom for mangfold og et inkluderende miljø hvor vi mobiliserer hverandres kompetanse gjennom nysgjerrighet. Åpenhet står sentralt i hvordan vi på Kulturhistorisk museum skal møte hverandre som kollegaer, men også i hvordan vi arbeider med eksterne samarbeidspartnere. Vårt museum skal være et sted hvor vi tar vare på ulikheter både faglige og menneskelige.

Utforskende

Vi er nysgjerrige og lærende, kreative og nytenkende. Vi forvalter kulturell tradisjon og historie, men vi skal selv se framover for å fornye og utvikle oss. Vi må tørre å tenke nytt og utforske nye muligheter på tvers av ulikheter, da lærer vi sammen og strekker oss i retning av våre mål. 

Troverdig

Vi forvalter vår kulturhistorie til beste for vår ettertid. Integritet og troverdighet er vår styrke som forskningsinstitusjon og museum. Vi skal ta ansvar gjennom samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av faglige grenser. Vi skal være transparente og bidra til innsikt og bærekraft gjennom dialog med hverandre og samfunnet.