English version of this page

Forskingsprosjekt

Kulturhistorisk museums forskingsprosjekt utforskar tema innanfor museets satsingsområde og er gjerne knytt til ein eller fleire av Kulturhistorisk museums forskargrupper.

Utgangspunktet for Kulturhistorisk museums forskingsprosjekt er forholdet mellom forsking, forvalting og formidling, og museets unike mogelegheiter til å utføre grunnforsking på gjenstandar og samlingar som blir definert som kulturarv, og dei stadene dei kjem ifrå.

Pågåande prosjekt

 • Archaeological Digital Excavation Documentation (ADED)

  Hovedformålet med ADED (Archaeological Digital Excavation Documentation) er å øke tilgjengeligheten av arkeologisk og vitenskapelig dokumentasjon gjennom en felles digital infrastruktur.

 • BItFROST

  Bridging Research Across Heritage Studies.

 • Human Sacrifice and Value

  Hvorfor menneskelig offer? Hovedmålet med prosjektet er å generere større kunnskap om arten av menneskelige offerritualer. Prosjektet vil skape en dypere forståelse av de sosiale mekanismene som ligger til grunn for det glatte forholdet mellom hellige ofre for ofre og vanærende former for vold.

 • HumGIS

  Formålet med prosjektet HumGIS er å etablere en e-infrastruktur og en verktøykasse som gjør det mulig for forskere innen humaniora å georeferere egne data.

 • IPERION-HS

  På vei til en europeisk forskningsinfrastruktur for kulturarv.

 • Kongsgårdprosjektet Avaldsnes

  Formålet med Kongsgårdprosjektet Avaldsnes er å undersøke kongsgårdenes plass i det norske kongedømmets tidlige historie og forhistorie gjennom det første årtusen e.Kr.

 • Matkultur i middelalderbyene (FOODIMPACT)

  Dette prosjektet er den første store studien av urban matkultur i middelalderens Norge. Vi stiller spørsmålet: Hvilken betydning hadde matkulturen for fremveksten av en urban identitet?

 • Tingstedsprosjektet Hove-Hundorp

  Hva slags sted var egentlig Hundorp i Gudbrandsdalen i førkristen tid?

 • UniMus: Kultur

  Samarbeidet UniMus:Kultur (UMK) er et nasjonalt samarbeid mellom Arkeologisk museum i Stavanger (AM), Kulturhistorisk museum i Oslo (KHM), Universitetsmuseet i Bergen (UM), NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim (VM) og Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø (TMU).

 • Viking Nativity: Gjellestad Across Borders

  De siste to årene har Kulturhistorisk museum (UiO) gravd fram og dokumentert vikingskipsgraven på Gjellestad i Halden kommune som først ble påvist ved hjelp av georadar i 2018. Skipsfunnet har blitt en internasjonal sensasjon og ettersom det nå blir undersøkt med hjelp av metoder og teknologi i forskningsfronten, gir funnet vikingtidsforskningen tilgang til et vell av ny informasjon. Forskningsprosjektet Viking Nativity: Gjellestad Across Borders har som mål å sette skipsfunnet inn i en bredere kulturhistorisk ramme.